Uncategorized

พะเยา…สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1

พะเยา…สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (จังหวัดพะเยา) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

วันนี้ (20 ก.ค.61) นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (จังหวัดพะเยา) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ ห้องประชุมเบญจรงค์ โรงแรมพะเยาเกทเวย์

ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน กลุ่มที่บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เออร์เบิ้น สเปช จำกัด และบริษัท ทรีดอท ดีไซน์ จำกัด จัดขึ้น เพื่อระดมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาวิธีการดำเนินงาน เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อศักยภาพ ปัญหา และแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงกับกลุ่มล้านนาตะวันออก รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจต่อการพัฒนาพื้นที่เชิงสร้างสรรค์ของเมืองเก่าส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อนำไปสู่การร่วมออกแบบร่างผังแม่บท การพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

ทั้งนี้ในการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา ได้เปิดตัวโครงการเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 และได้มีการจัดตั้งคณะขับเคลื่อนในแต่ละจังหวัด ซึ่งเป็นตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ จำนวน 35คน โดยมีการจัดการศึกษาดูงานในพื้นที่เมืองเก่าในกลุ่มล้านนาตะวันออก ณ จังหวัดน่าน เพื่อให้ความรู้แก่คณะขับเคลื่อนเมื่อวันที่ 10 – 12 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา อีกทั้งได้ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็นครั้งที่ 1 ในจังหวัดน่านจังหวัดแพร่ และจังหวัดเชียงราย เรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 12 , 13 และ 18 กรกฎาคม 2561 ตามลำดับ