ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังคนกล้าคืนถิ่น “กล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0”

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังคนกล้าคืนถิ่น “กล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0”

 

 

วันนี้(26 ม.ค. 2562) เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังคนกล้าคืนถิ่น “กล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0” ณ บริเวณสำนักงาน บริษัท ร้อยเอ็ดแลนด์ จำกัด หมู่ที่ 9 ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.สุมิท แช่มประสิทธิ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย นายทัศนัย ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุวิทย์ เศรษโฐ ผู้แทน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมในพิธีเปิด

โครงการรวมพลังคนกล้าคืนถิ่น “กล้าคิด กล้าทำ กล้ารอด คนกล้า 4.0” จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนคนรุ่นใหม่ให้กลับคืนถิ่นเพื่อกลับไปเป็นต้นแบบและผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในการดำรงชีพด้วยวิถีเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน โดยมีสมาชิกคนกล้าคืนถิ่น เข้าร่วมกิจกรรมจากจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม ยโสธร มุกดาหาร และอำนาจเจริญ

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
ศรีไพร ทูลธรรม\\\\จิตอาสาร้อยเอ็ดทำความดีด้วยหัวใจ