Uncategorized

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอลาดยาว เปิดการประชุมตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงโครงการประชารัฐ

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ อำเภอลาดยาว เปิดการประชุมตัวแทนกองทุนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงโครงการประชารัฐ
เนื่องด้วยรัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในการเป็นกลไกลขับเคลื่อนพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ระดับฐานราก จึงได้จัดโครงการตามแนวทางประชารัฐเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ นับแต่โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(งบประมาณ 35,000 ล้านบาท) และโครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ(วงเงิน 15,000 ล้านบาท) ตามลำดับ ในการนี้ เพื่อให้โครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอความร่วมมือจากกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้สนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ พัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการดำเนินโครงการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำ ภายใต้กรอบงบประมาณกองทุนละไม่เกิน 300,000 บาท ทั้งนี้ โครงการที่นำเสนอจะต้องมาจากการประชุมประชาคมที่สมาชิกได้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และพิจารณาดำเนินการอย่างรอบคอบ ตามแนวทางและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งในการประชุมได้รับเกียรติจาก นายสมรักษ์ ยกน้อยวงษ์ นายอำเภอลาดยาว มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชาตามแนวทางประชารัฐ


////// อัมพณ จับศรทิพย์ กัญญาภรณ์ จันทร์อร่าม รายงาน 0619525644 //////