จังหวัดชัยนาท…[email protected] จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด…[email protected]


จังหวัดชัยนาท…[email protected] จัดกิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด…[email protected]

จากการรายงานของทีมงานผู้สื่อข่าว จ.อุทัยธานี ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วันนี้ นายไพรัช จันทร์ผลหอม ปลัดจังหวัดชัยนาท เป็นประธานโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ พ. ศ. 2561 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท

ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวว่า โดยสำนักคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคงโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ดำเนินการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์

ตามหลักสูตรและแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีในสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปกระธรรม ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด ตระหนักถึงโทษ รวมทั้งพิษภัยของยาเสพติด โดยร่วมกันต้านยาเสพติด และให้มีทักษะในการป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดโดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมได้แก่ ลูกเสือ เนตรนารี ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่จำนวน 54 โรงเรียน โรงเรียนละ 8 คน โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือโรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมรับการฝึกอบรม โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 486 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาท ค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ตามหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท /สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 อีกด้วย

….ทีมข่าว 13 สยามไทย รอบรั่วภูธร จ.ชัยนาท แจ้งข่าวสาร ร้องทุกข์. 093 – 1717897