Uncategorized

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

??เสียง?จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

??เสียง?

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00

พันเอกเศรษฐ เกตุเต็ม รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมนำจิตอาสากล่าวคำปฏิญาณ ณ บริเวณตลาดนัดเลอตะวันเชียงใหม่ โดยจิตอาสาแยกย้ายกันไปปฏิบัติภารกิจการพัฒนาคลองแม่ข่า ชุมชนศรีดอนชัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายอภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วม พิธี และให้การสนับสนุนบริการอาหารว่างและน้ำดื่มที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเครือข่ายและบริษัทห้างร้านต่างๆ แก่จิตอาสาผู้มาร่วมปฏิบัติงานซึ่งกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน(เพิ่มเติม) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. และกิจกรรมพัฒนาคลองแม่ข่า ชุมชนศรีดอนไชย ณ บริเวณตลาดนัดเลอตะวันเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป**