ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวรอบรั้วภูธร

วันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 16 บุคลากรรับโล่ดีเด่นมีเชี่ยวชาญ2คน/MOITC:ชสอท./สมนึก-บพิตร/0817082129

วันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 16 บุคลากรรับโล่ดีเด่นมีเชี่ยวชาญ2คน
/MOITC:ชสอท./สมนึก-บพิตร/0817082129

วันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด16บุคลากรดีเด่นรับโล่/MOITC:ชสอท.:สมนึก-บพิตร/รายงาน/0817082129-

เมื่อเช้าวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 ชั้น 3 ห้องสุนทรเทพ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน ในการเปิดงานวันเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยการดำเนินงานของนายบรรจงโฆษิต จิรนันท์และคณะ พร้อมมอบโล่รางวัลดีเด่นแก่ 16 บุคลากร อาทิ นายประวิทย์ โอวาทกานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง ตำแหน่งวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ,นางสาวจินตนา บุญญะปาตัง ครูอันดับคศ 4 วิริยะฐานะผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้าโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,นางกัลยา เพ็งพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานกองคลัง,นางสุภาพ ขจรอนันต์ ตำแหน่งช่างปูนกองสาธารณสุข

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ กล่าวรายงานว่า.-เนื่องด้วยวันที่ 24 เมษายนของทุกปี กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้เป็นวันเทศบาล ซึ่งตรงกับวัน ที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาลพุทธศักราช 2476 โดยเทศบาลถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดรูปแบบหนึ่ง

ในโอกาสที่เทศบาลได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่ง เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จึงได้กำหนดจัดงานวันเทศบาลขึ้น ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป,พิธีสักการะศาลพระภูมิเจ้าที่,การจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่สำคัญของเทศบาล,การบริจาคโลหิต,การแข่งขันกีฬาเทศบาลสัมพันธ์และพิธีมอบโล่เกียรติยศประกาศเกียรติคุณ ตามโครงการคัดเลือกพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่นประจำปี 2562 โดยมีพนักงานเทศบาลพนักงานครูเทศบาลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างดีเด่นที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 16 คน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวันเทศบาลประจำปี 2562 ว่าเมื่อปีพุทธศักราช 2503 ได้มีการจัดตั้งสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยขึ้น เพื่อทำหน้าที่เป็นแกนหลักในการประสานงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของเทศบาล ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีสมาชิกจำนวน 200 แห่งทั่วประเทศ

ในโอกาสอันสำคัญยิ่งนี้ผมในนามของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรมให้สามารถก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 อย่างมั่นคง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติ มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันโดยรูปแบบเครือข่ายประชารัฐ ในด้านสร้างความมั่นคง การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนหรือการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม ระดับประเทศให้มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน เป็นสังคมปลอดทุจริตคอรัปชั่น ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ซื่อตรงโปร่งใส

นายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวเปิดว่า.-วันเทศบาล ถือเป็นวันสำคัญยิ่งของชาวเทศบาล ที่ทุกท่านควรระลึกถึงและตระหนักในความมุ่งมั่น ที่จะร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ช่วยกัน ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้กับพี่น้องประชาชน ที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้จัดกิจกรรมวันเทศบาลเป็นประจำทุกปี ถือได้ว่าให้ความสำคัญกับวันนี้เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นการเทิดทูนและประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญของเทศบาลให้แก่สาธารณะชนทั่วไปได้รับทราบ

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกทม.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า.-เราชาวเทศบาลทุกคน มีหน้าที่ให้บริการแก่พี่น้องประชาชนในทุกๆด้าน เพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดีสะดวกสบายทุกสิ่งอย่าง เราเกิดที่นี่และจะต้องตายที่นี่ หน้าที่สำคัญก็คือจะต้องให้บริการที่เหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ

—///–ชมรมสื่อออนไลน์ IT /สมนึก บุญศรี-บพิตร จำปา/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129-