วันจันทร์ ที่ 16 เดือนพฤษภาคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2562เพื่อแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้(ทุกประเภท /สมนึกบุญศรี/รายงาน/0885730542–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณ

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ นายอำเภอ , กกล.รส.จว.พิจิตร , สหกรณ์การเกษตรอำเภอสามง่าม และชาวนาอินทรีย์ จ.พิจิตร รวบรวม และนำส่งข้าวเปลือกจำนวน 14.65 ตัน ไปยังโกดังของสหกรณ์การเกษตร

20 ม.ค.62 : กอ.รมน.จ

Read more

ณ.สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกุดชุม นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงาน “ตำนานข้าวอินทรีย์ วิถีกุดชุม บุญกุ้มข้าวใหญ่” อำเภอกุดชุม

20 มกราคม 2562 เวลา

Read more

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดโครงการคล

Read more

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด5ผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดร้อยเอ็ด (Provincial Star OTOP : PSO) ปี พ.ศ.2562เพื่อส่งเสริมการตลาดระดับประเทศ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดคัดสรรสุดยอด

Read more

ร้อยเอ็ดส่งเสริมสร้างกระแสเพิ่มตระหนักรู้คุณประโยชน์ของเกษตรอินทรีย์และสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GIร่วมสร้างร้อยเอ็ดเป็น มหานครข้าวหอมมะลิ /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดส่งเสริมสร้า

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมขับเคลื่อน บริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ครั้งที่ 1/2562กำหนด Kick off โครงการสร้างความเข้มแข็ง สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

จังหวัดร้อยเอ็ดพร้อม

Read more

ร้อยเอ็ดคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นระดับประเทศ ประจำปี 2562เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น ให้ปรากฏต่อสาธารณชนทั่วไป /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดคัดเลือกกลุ่

Read more

บุรีรัมย์ มูลนิธิไถ่ชีวิตโคกระบือแจกเกษตรชาวบุรีรัมย์ ทะลุหมื่นสามพันตัว ถวายเป็นพระราชกุศล เผยเป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร

บุรีรัมย์ มูลนิธิไถ่

Read more

ร้อยเอ็ดเร่งรัดประสานงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนโครงการทำถนนงานดินซีเมนต์ผสมยางพาราในตำบล หมู่บ้าน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มี3ส่วนราชการที่ใช้ยางพาราผสมการทำถนนปีงบประมาณ 2562เป็น28โครงการใช้ยางกว่า1,875ตัน /สมนึกบุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดเร่งรัดประสา

Read more

ร้อยเอ็ดจัดงานแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับเขต Wow Zapp Zaa! สินค้ากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ดจัดงานแสดงผล

Read more

ร้อยเอ็ด สร้างเครือข่ายข้าวอินทรีย์สู่เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับความร่วมมือสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/0817082129–

ร้อยเอ็ด สร้างเครือข

Read more

เชียร์กันมันส์สนั่นสนามประลอง “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” การประกวดไก่ต่อ – ไก่ตั้ง ขันเก่ง – ต่อหมาน

เชียร์กันมันส์สนั่นส

Read more

ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จว.ร.อ. ติดตามความก้าวหน้าโครงการสระน้ำประจำในไร่นาพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด นอกเขตชลประทาน ขนาดความจุ 1,260 ลบ.ม ของพัฒนาที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ในพื้นที่ไร่นา ของเกษตรกร 8 รายอย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ดทหารกกล.รส.จ

Read more

นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เกษตรตำบล กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยถั่วเหนือ ออกตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยถั่วเหนือ

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาค

Read more

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระหว่างสหกรณ์การเกษตรผู้รวบรวมผลผลิต และผู้ประกอบการค้าข้าวโพด

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนพิ

Read more

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว เน้นเกษตรกรทุกคนทุกอาชีพควรขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อจะได้รับมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐทั่วถึง

ผู้ตรวจราชการสำนักนา

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ติดตามความคืบหน้าโครงการเดินตามรอย เท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์) การขยายพันธุ์ข้าวพระราชทานฯ ขาวดอกมะลิ 105 แปลงนา ของ เกษตรกร ม.1 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก

27 พ.ย. 61:กอ.รมน.จว

Read more

นางสาวสายสุณี ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิ

Read more

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ผู้อำนวยการโครงการ นายประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ นางสาวอมรรัตน์มหิทธิรุกข์ คณะผู้อำนวยการในการจัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูง ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (บสส.) รุ่นที่ 8

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมป

Read more

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ปทุมธานี : 25 พฤศจิก

Read more

ร้อยเอ็ดสุทธิพงษ์อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบ2ตำบล22แหล่งน้ำที่อ.เสลภูมิเพื่อบริหารจัดการน้ำนอกเขตชลประทานแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง

ร้อยเอ็ดสุทธิพงษ์อธิ

Read more

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสวรรค์อำเภอปทุมรัตต์ไม่เอาโรงน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลขอให้ย้ายไปสร้างที่อื่น เพราะที่นี่คือนครหลวงแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิอันลือชื่อสุดท้ายโรงงานน้ำตาลบ้านโป่งต้องเริ่มต้นใหม่อย่างทั่วถึง

ร้อยเอ็ดชาวตำบลโนนสว

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ 1 มว.รส.ที่ 1 หมู่ รส.ที่ 3 อ.ไทรงาม ( ร.4 พัน.3 ) กอ.รมน.จว.ก.พ. จัดกำลังพลร่วมพิธีมอบเงินโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ณ ธกส.สาขาไทรงาม

เมื่อ 21 พ.ย.61 , 09

Read more

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ชป.อ.สากเหล็ก ร่วมกับ พ.ต.ศรีวรรณ แสดพรม เจ้าหน้าที่ กอ.รมน..จว.พ.จ.,เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอสากเหล็ก,ผญบ.หมู่ 5 บ.คลองระนาม ต.สากเหล็ก ลงพื้นที่ติดตามผลผลิตข้าวพระราชทาน

เมื่อ 141530 พ.ย. 61

Read more

สงขลา/หาดใหญ่ เกษตรกรสงขลาปลูกหญ้าหวานอิสราเอล แซมในร่องสวนยางพาราเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ลดต้นทุนการผลิต โตเร็วมากขายได้ทั้งใบและต้นพันธุ์ มีโปรตีนสูงกว่าหญ้าทั่วๆไป 20 เปอร์เซ็นสัตว์เลี้ยงจะชอบมากและสามารถนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ทุกชนิดทั้งวัวควายแพะแกะ ตัดขายกิโลกรัมละ 4 บาท ต้นพันธุ์ท่อนละ 2 บาท

สงขลา/หาดใหญ่ เกษตรก

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ กกล.รส.จว.พิจิตร ติดตามผลการปลูกข้าวอินทรีย์พระราชทานฯ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ กอ.รมน.ภาค 3 (เกษตรอินทรีย์)

091100 พ.ย. 61 กอ.รม

Read more

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่อำเภอแม่วาง เพื่อติดตามความก้าวหน้าวาระจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 100%

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลง

Read more

จังหวัดตาก นายอำเภอพบพระ พร้อมด้วยเกษตรอำเภอและส่วนราชการลงพื้นที่หาทางช่วยเหลือ เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมเขียว กรณีขายไม่ใด้

จังหวัดตาก นายอำเภอพ

Read more

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.ชร./ประธาน ศดธ.จ.ชร. มอบหมายให้ ผอ.กลุ่มงาน ศดธ.จ.ชร. ร่วมกับ เสธ.กอ.รมน.จว.ช.ร., จนท.ฝ่ายความมั่นคง ปค.จ.ชร. , จนท.รส.อ.เมือง ชร. , ตำรวจ.สภ.แม่ยาว , ตำรวจสันติบาล จ.ชร. ร่วมกันรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ ม.4 ต.เจริญเมือง อ.พาน จำนวน 69 คน

เมื่อวันที่ 26 ต.ค.6

Read more

สงขลา/สะเดา ดาบตำรวจ ใช้เวลาวันหยุดว่างเว้นจากการทำงาน ทำเกษตรผสมผสาน เพาะปลูกพืชผักสวนครัวผลไม้ปลอดสารพิษสร้างรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นบาท..

สงขลา/สะเดา ดาบตำรวจ

Read more

กอ.รมน.จว.พิจิตร ร่วมกับ ศปป.4 กอ.รมน.(พ.ต.โสมนัส ลพล้ำเลิศ) จัดการอบรมและฝึกหัดการทำน้ำหมักพิทักษ์โลก กอ.รมน.(เวอร์ชั่นรบพิเศษ) ให้กับกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ,

13 ต.ค.61 กอ.รมน.จว.

Read more

อำเภอปทุมรัตต์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้ชื่องาน “เฮียน ฮู้ อยู่ กิน ฮ้อย โฮม ฮัด ปทุมรัตต์เมืองน่าอยู่”

อำเภอปทุมรัตต์จังหวั

Read more

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ ณ สวนป่าเกษตรห้วยแสนคำ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบกล้าไม้ให้แก่เครือข่ายชุมชน เน้นย้ำการเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน ประชาชนพึ่งตนเองได้และเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชม

Read more

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอุตสาหกรรม ลงพื้นที่เยี่ยมชมบริษัท ขิงทองไทย จำกัด อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการและร่วมประชุม ครม. อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2561 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

รัฐมนตรีช่วยกระทรวงอ

Read more

TIGERNEWS.TV แจกเสื้อ ผู้สื่อข่าว ทั่วประเทศ

WWW.TIGERNEWS.TV   แ

Read more

“จิ้งหรีดแมลงเศรษฐกิจ”กำลังมาแรง 40 วัน สร้างเงินให้กับเกษตรกร เครือข่ายภูมิปัญญาชุมชมท้องถิ่นอีสานพร้อมส่งเสริม ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง.

“จิ้งหรีดแมลงเ

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด วันนี้คึกคักจัดใหญ่ไลฟ์สไตล์”ชาวบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสีแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด”ชาวบ้านหัวหนองยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินโครงการหมู่บ้านประชารัฐ”มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ระดับจังหวัด ด้วยความยินดียิ่ง

จังหวัดร้อยเอ็ด วันน

Read more