วันเสาร์ ที่ 19 เดือนกันยายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

จ.จันทบุรี จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์

จ.จันทบุรี จัดพิธีปล

Read more

จันทบุรี-กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 การวางผังภาคตะวันออก พัฒนาพื้นที่ ใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต

จันทบุรี-กรมโยธาธิกา

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.จันทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อติดตาม ตรวจสอบ ประสานงานประเมินแนวโน้มและประสานงานที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

ขนส่ง จ.จันทบุรีจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ เลขสวย เลขมงคล หมวด ก.พ.”กิจการมั่นคง พรั่งพร้อมบารมี”บรรยากาศคึกคัก ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด-19

ขนส่ง จ.จันทบุรีจัดป

Read more

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาเมืองกีฬา Sports City “เดิน-วิ่ง ตามรอยพระเจ้าตาก”ประชาชนให้ความสนใจร่วมกิจกรรมคับคั่ง

จังหวัดจันทบุรี จัดก

Read more

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.จันทบุรี จัดโครงการชุมชนร่วมใจเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้เกษตรพอเพียง

กองอำนวยการรักษาความ

Read more

จันทบุรี-คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณากฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่

จันทบุรี-คณะอนุกรรมา

Read more

จันทบุรี-คณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน เข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง บ้านหนองอ้อล่าง จ.จันทบุรี ตัวแทนหมู่บ้านระดับเขตภาคกลาง

จันทบุรี-คณะกรรมการต

Read more

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบเต้นท์สนามให้แก่หน่วยพิทักษ์ป่าไม้ ทุ่งเพล เพื่อใช้ในการเข้าค่ายของเยาวชน และประชาชน ในการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิพระพุทธบาทพลว

Read more

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรีจัดแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ ส่งเสริมการออกกำลังกายให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี

ท่องเที่ยวและกีฬาจัง

Read more

จันทบุรี-องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ( องค์การมหาชน ) จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่าย STMS สร้างประสบการณ์จริง ต่อยอดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

จันทบุรี-องค์การบริห

Read more

ชาวจังหวัดจันทบุรีทุกสาขาอาชีพออกมาชุมนุมประท้วงลงลายมือชื่อกว่า 1 แสนรายชื่อ คัดค้าน ไม่เห็นด้วยในการขอนุญาตสำรวจเหมืองแร่ทองคำในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว พร้อมยื่นหนังสือผ่านจังหวัด

ชาวจังหวัดจันทบุรีทุ

Read more

จันทบุรี-ประชาชน นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้าเยี่ยมชม และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ โครงการพระราชดำริอ่าวคุ้งกระเบนฯ สูดโอโซน สัมผัสธรรมชาติ ช่วงวันหยุดชดเชยสงกรานต์

จันทบุรี-ประชาชน นัก

Read more

จันทบุรี-คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บ้านตะปอนใหญ่ และ บ้านวันยาวล่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

จันทบุรี-คณะกรรมการข

Read more

จันทบุรี-คณะกรรมการขับเคลื่อน หมู่บ้านรักษาศีล 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา บ้านตะปอนใหญ่ และ บ้านวันยาวล่าง อ.ขลุง จ.จันทบุรี

จันทบุรี-คณะกรรมการข

Read more

จ.จันทบุรี ตัวแทนท้องถิ่น ท้องที่ และองค์กรภาคเอกชนภายใต้รัฐธรรมนูญกำหนด ประชุมระดมความคิดเห็นเตรียมแสดงเจตจำนงคัดค้านไม่เอาเหมืองทองคำในพื้นที่จันทบุรี

จ.จันทบุรี ตัวแทนท้อ

Read more

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิเศษ ในจังหวัดจันทบุรีจำนวน 102 ทุน แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ส่งเสริมการศึกษาของเด็กพิเศษ เยาวชนไทย

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุ

Read more

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.จันทบุรี นำพนักงาน ลูกจ้าง แรงงานบริษัทสยามแม็คโคร จำกัด สาขาจังหวัดจันทบุรี ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

สวัสดิการและคุ้มครอง

Read more

ปภ.เขต 17 จังหวัดจันทบุรี บูรณาการสรรพกำลังฝึกทบทวนเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ให้ความรู้การติดตั้งประกอบสะพานเบอรี่

ปภ.เขต 17 จังหวัดจัน

Read more

จ.จันทบุรี ประชุมประชาคม อปพร.ให้ความรู้เสริมการป้องกันโควิด-19 ในชุมชน พร้อมมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ อปพร.ดีเด่น ระดับจังหวัด สร้างขวัญกำลังใจ

จ.จันทบุรี ประชุมประ

Read more

จ.จันทบุรี ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ระดับจังหวัด หลังเว้นระยะตามมาตรการป้องกันโควิด – 19

จ.จันทบุรี ประชุมกรม

Read more

จ.จันทบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท หลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการจากหน่วยงานภาครัฐ

จ.จันทบุรีจัดโครงการ

Read more

จันทบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตามความคืบหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ต.ขุนซ่อง จ.จันทบุรี ให้นโยบายมุ่งเน้นการสร้างที่ให้น้ำอยู่ สร้างทางให้น้ำไหล ป้องกันภัยแล้งและอุทกภัย

จันทบุรี-รัฐมนตรีช่ว

Read more

จ.จันทบุรี จัดกิจกรรม รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก และ กิจกรรม รณรงค์ ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ และ กิจกรมรณรงค์การปิดป้ายแสดงสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความยุติธรรมจากการเลือกซื้อสินค้า

จ.จันทบุรี จัดกิจกรร

Read more

แขวงทางหลวงจังหวัดจันทบุรีเร่งปรับปรุง ติดตั้ง กำแพงคอนกรีตหุ้มยางพารา และ เสาหลักนำทางผลิตจากยางพารา ตามนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราของภาครัฐ การนำยางพารามาใช้เพื่อปรับปรุงเพิ่มความปลอดภัยทางถนน เตรียมพร้อมเปิดโครงการนำร่องโดยนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

แขวงทางหลวงจังหวัดจั

Read more

ผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ลงพื้นที่ตรวจราชการแบบบูรณาการในจังหวัดจันทบุรี รับข้อเสนอผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานต่างด้าวภาคการเกษตรในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ร้องขอ ศบค.ผ่อนปรน

ผู้ตรวจราชการ เขตตรว

Read more

จันทบุรี-ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำคณะมอบถุงยังชีพ ปลอบขวัญให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-ผู้อำนวยการ

Read more

จันทบุรี-ความสำเร็จของโครงการปรับปรุงสาธารณูปโภค ช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นชนบท จากงบประมาณสนับสนุนของ รองนายกรัฐมนตรี ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวบ้านในชนบทได้อย่างไร ติดตามชมได้จากรายงานพิเศษนี้

จันทบุรี-ความสำเร็จข

Read more

จังหวัดจันทบุรี บูรณาการทุกภาคส่วน เข้าช่วยเหลือ ประชาชน หลังฝนตกหนักหลายพื้นที่ น้ำหลากท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่อำเภอมะขาม กว่า300 หลังคาเรือน

จังหวัดจันทบุรี บูรณ

Read more

จังหวัดจันทบุรีเกิดฝนตกหลักส่งผลน้ำล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วมผิวจราจร และ บ้านประชาชน ในพื้นที่ลุ่มต่ำ จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดจันทบุรีเกิดฝ

Read more

สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่ลุ่มต่ำเขตอำเภอเมือง อำเภอมะขาม จ.จันทบุรี กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว จังหวัดบูรณาการความช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู ตลาดเจริญสุขพร้อมขายสินค้าตามปกติ

สถานการณ์น้ำท่วมฉับพ

Read more

จังหวัดจันทบุรีเกิดฝนตกหนักส่งผลน้ำล้นตลิ่งเอ่อเข้าท่วมผิวจราจร และ บ้านประชาชน ในพื้นที่ลุ่มต่ำ จังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จังหวัดจันทบุรีเกิดฝ

Read more

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใ

Read more

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีและโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ศูนย์อำนวยการจิตอาสา

Read more

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรูปแบบ New Normal

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใ

Read more

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรูปแบบ New Normal

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใ

Read more

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จังหวัดจันทบุรี จัดก

Read more

จังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมวันกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน แบบ New Normal ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ ป้องกันโควิด -19 ยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ ผู้นำท้องที่

จังหวัดจันทบุรีจัดกิ

Read more

จ.จันทบุรีเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

จ.จันทบุรีเชิญชวนประ

Read more

ฝนตกต่อเนื่องหลายวันในจังหวัดจันทบุรี ชลประทานจังหวัด เปิดประตูระบายน้ำคลองภักดีรำไพเร่งพร่องน้ำลงสู่ทะเล ป้องกันผลกระทบในพื้นที่เศรษฐกิจเมืองจันทบุรี

ฝนตกต่อเนื่องหลายวัน

Read more

จ.จันทบุรี ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ เน้นย้ำขอความร่วมมือดาวน์โหลดและใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ เพื่อการติดตามป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จ.จันทบุรี ประชุมคณะ

Read more

จันทบุรี-คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พิจารณาผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย ที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคตะวันออก

จันทบุรี-คณะกรรมการป

Read more

จ.จันทบุรีเตือนประชาชนระวังผลกระทบจากพายุซินลากู ฝนตก คลื่นลมแรง แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลปักธงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ

จ.จันทบุรีเตือนประชา

Read more

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับ จากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างขวัญและกำลังใจ

สำนักงานเหล่ากาชาดจั

Read more

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน และ ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อการพัฒนาฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข้งและสามัคคีในชุมชน

มูลนิธิพระพุทธบาทพลว

Read more

จ.จันทบุรีเตือนประชาชนระวังผลกระทบจากพายุซินลากู ฝนตก คลื่นลมแรง แหล่งท่องเที่ยวชายทะเลปักธงแดงห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ

จ.จันทบุรีเตือนประชา

Read more

จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กระตุ้นเตือนประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนขนมแปลก หนองบัวและมาตรการเข้มความปลอดภัย ป้องกันโควิด -19 “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

จ.จันทบุรีจัดกิจกรรม

Read more

จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์เปิดตัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเปิดศูนย์ประสานงานกลุ่ม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้สู้โควิด-19

จ.จันทบุรี ประชาสัมพ

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามโครงการความคืบหน้าการพัฒนาท้องถิ่น ตามงบสำรองจ่าย กรณีฉุกเฉินของรองนายกรัฐมนตรี ที่จัดสรรผ่านจังหวัด

สำนักงานประชาสัมพันธ

Read more

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดจันทบุรี ร่วมพิธี ทำบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าใ

Read more

จันทบุรี-ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน นำประชาชน พุทธศาสนิกชน เททองหล่อรูปเหมือน พระครูอาทรกิตติคุณ (อ๋วน) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระบาป ต.คลองนารายณ์ จ.จันทบุรี

จันทบุรี-ผู้บัญชาการ

Read more

จ.จันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน เกษตรกรชาวประมงพื้นบ้าน ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์

จ.จันทบุรี นำจิตอาสา

Read more

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี นำจิตอาสาพระราชทาน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติฯ

ทัพเรือภาคที่ 1 ร่วม

Read more

สมาชิกวุฒิ ลงพื้นที่จันทบุรี ติดตามความคืบหน้าโครงการแหล่งน้ำ EEC พร้อมพบประชาชนอำเภอแก่งหางแมว เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างยั่งยืน

สมาชิกวุฒิ ลงพื้นที่

Read more

จังหวัดจันทบุรีจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

จังหวัดจันทบุรีจัดโค

Read more

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี หรือ ศอ.ปส.จันทบุรีจัดอบรมโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรุ่นที่ 4 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่

ศูนย์อำนวยการป้องกัน

Read more

จันทบุรี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-คณะกรรมาธิก

Read more

จันทบุรี-นักเรียน นักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงานจากสถานการณ์โควิด-19 เดินทางเข้าสมัครงานใหม่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี ตั้งเป้าไม่เลือกงานหวังมีรายได้เลี้ยงครอบครัวผ่านวิกฤติโควิด-19

จันทบุรี-นักเรียน นั

Read more

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

สมเด็จพระเจ้าน้องนาง

Read more

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่จันทบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ มุ่งสร้างความเป็นธรรม เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพ

Read more

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ ตรวจราชการ ติดตามผลงานของรัฐบาลที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบท พร้อมเยี่ยมให้กำลังใจ อสม.ที่ทุ่มเทป้องกันโควิด-19 ในชุมชน

จันทบุรี-ผู้ตรวจราชก

Read more

จันทบุรี-การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ไว้พระสุขใจ สไตล์ New Normal เนื่องในวันเข้าพรรษา ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังผ่อนคลายสถานการณ์โควิด -19

จันทบุรี-การท่องเที่

Read more

ประชาชน พุทธศาสนิกชน ในจังหวัดจันทบุรีร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ในรูปแบบ วิถีชีวิตใหม่ New Normal

ประชาชน พุทธศาสนิกชน

Read more

จังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เฉลิมพระเกียรติ ศาสตร์ตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชวนารี รณรงค์ให้ความรู้ป้องกันและให้บริการทำหมันสุนัข – แมว ฟรี

จังหวัดจันทบุรี จัดก

Read more

จ.จันทบุรีบูรณาการเจ้าหน้าที่ตาม พรบ.ควบคุมโรค ออกตรวจติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 สถานบริการเน้นย้ำรักษาความสะอาด ระยะห่าง มีจุดตรวจคัดกรอง และใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ

จ.จันทบุรีบูรณาการเจ

Read more

เปิดเทอมวันแรก ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีจัดระบบเดินรถทางเดียวป้องกันรถติด ขณะที่โรงเรียนเข้มมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ผู้ปกคอรงต้องเผื่อเวลาในการส่งบุตร – หลาน

เปิดเทอมวันแรก ในเขต

Read more

จ.จันทบุรีเตรียมพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

จ.จันทบุรีเตรียมพร้อ

Read more

ทัพเรือภาคที่1 ส่งหมู่เรือลาดตระเวนชายแดน ปกป้องอธิปไตย รักษาผลประโยชน์ของชาติ ดูแลพี่น้องประชาชน พื้นที่ชายแดนทางทะเลตะวันออก

ทัพเรือภาคที่1 ส่งหม

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบพระพุทธนิรามัยมุนีศรีบูรพาบพิตร ประจำอำเภอ และ สถานศึกษาเพื่อเป็นสิริมงคล ศูนย์รวมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ พระแกะสลักไม้จากต้นตะเคียนเสาธงเก่าหน้าศาลากลาง

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

ผู้ช่วยจเร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลชื่นชมการบูรณาการความร่วมมือ

ผู้ช่วยจเร กองอำนวยก

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลาออกจากราชการเพื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนา มีผล 1 กรกฎาคม 2563 กำหนดจำพรรษาวัดเขาสอยดาวเหนือ ( ธรรมยุติ )

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

จันทบุรี-ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

จันทบุรี-ผู้อำนวยการ

Read more

จังหวัดจันทบุรี จัดตั้งค่ายกักกันตัวผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศ แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร

จังหวัดจันทบุรี จัดต

Read more

จังหวัดจันทบุรี จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้โรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หลังผ่อนคลายระยะ 4 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

จังหวัดจันทบุรี จัดซ

Read more

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี นำคณะกรรมการออกประเมินคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข คัดเลือกตัวแทนเข้ารับพระราชทานรางวัล

สำนักงานพัฒนาชุมชนจั

Read more

จังหวัดจันทบุรี จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ส่งมอบให้โรงพยาบาล ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หลังผ่อนคลายระยะ 4 สร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์

จังหวัดจันทบุรี จัดซ

Read more

OASIS Sea Word จ.จันทบุรี เปิดแสดงโลมาแสนรู้สร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆและนักท่องเที่ยวได้ชมหลังปิดโควิด-19 เพิ่มมาตรการการสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง

OASIS Sea Word จ.จัน

Read more

“หมอล็อต” พร้อมคณะวิจัยจากศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ลุยถ้ำกลางป่า จ.จันทบุรี หาค้างคาวมงกุฎเพื่อเก็บตัวอย่างวิจัยหาเชื้อโควิด-19 วางแผนการป้องกันและรักษาโรคอุบัติใหม่

“หมอล็อต” พร้อมคณะวิ

Read more

จันทบุรีจัดงาน สีสันแห่งผลไม้เมืองร้อน ปี 2 พัฒนาการผลิตสินค้าด้านการเกษตรภาคตะวันออก ขยายช่องทางการตลาด กระจายผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

จันทบุรีจัดงาน สีสัน

Read more

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการแก้ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรช่วยเหลือชาวสวนผลไม้ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบางจะอ้าย อ.มะขาม จ.จันทบุรีพร้อมช่วยเหลือขยายพื้นที่กักเก็บน้ำเขื่อนศาลทราย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกร

Read more

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และชมรมกระต่ายอาสาลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนาเครือข่ายศูนย์อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แด่ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง ในจังหวัดจันทบุรี

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

Read more

วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดจันทบุรี พร้อมเปิดการเรียนการสอน 1 กรกฎาคม ภายใต้มาตรการ Social Distancing 3 ต. 2 ค . 1 ป.ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 รอบ 2

วิทยาลัยเทคนิค จังหว

Read more

พ.ต.อ.พลฑิต ไชยรส รองผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.ประเสริฐ มาเห็ม ผกก.สภ.ขลุง มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับข้าราชการตำรวจสภ.ขลุง ตามโครงการขอบคุณตำรวจของผบ.ตร.

วันนี้(10 มิ.ย.63)เว

Read more

พ.ต.ท.ไตรสิทธิ์ โภคธรรมธนาชัย รองผกก.ป.สภ.ขลุง มอบหมายให้ พ.ต.ต.เกียรติศักดิ์ บุญยั่งยืน สวป.สภ.ขลุง เป็นผู้แทนรับมอบข้าวสารพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค ณ ศาลหลักเมิองจันทบุรี

เรียนผู้บังคับบัญชา

Read more

เทศบาลพลับพลานารายณ์ จ.จันทบุรี ระดมเจ้าหน้าที่ออกแจกถุงยังชีพช่วยชาวบ้านได้รับผลกระทบโควิด-19 แบบเคาะประตูบ้าน แก่ผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้ รักษาระยะห่าง และอำนวยความสะดวกประชาชน

เทศบาลพลับพลานารายณ์

Read more

จังหวัดจันทบุรีจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ท่ามกลางความปลอดภัย Social distancing ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดจันทบุรีจัดพิ

Read more

จิตอาสาจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทำความสะอาดแม่น้ำ ลำคลอง

จิตอาสาจังหวัดจันทบุ

Read more

จันทบุรีคลายล็อกระยะที่ 3 ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้โรงแรม รีสอร์ทริมทะเล พร้อมต้อนรับ การผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว ชีวิตวิถีใหม่

จันทบุรีคลายล็อกระยะ

Read more

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี จัดกิจกรรม เข้ามือสามัคคีขยายผลโครงการ โคกหนองนาโมเดล ปลูกผักสวนครัวสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารปลอดภัย

มูลนิธิกสิกรรมธรรมชา

Read more

รองผู้ว่าราชการ จ.จันทบุรีออกติดตามและให้ความรู้ประชาชน พ่อค้า – แม่ค้า รณรงค์การ์ดอย่าตก สวมใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านทุกครั้งป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2

รองผู้ว่าราชการ จ.จั

Read more

จังหวัดจันทบุรีแถลงข่าว การปฏิบัติการบูรณาการหน่วยงานติดตามจับเรือบรรทุกน้ำมันลักลอบหนีภาษีจำนวน 50,000 ลิตรพร้อมคนประจำเรือ 4 ราย ตรวจสอบขยายผล

จังหวัดจันทบุรีแถลงข

Read more

เกษตรกรชาวสวน นำผลไม้เติมใส่ตู้ปันสุข แบ่งปันให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งในเขตอำเภอเมืองจันทบุรีมีตู้ปันสุขรวมกว่า 15 ตู้

เกษตรกรชาวสวน นำผลไม

Read more

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง จ.จันทบุรีร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเตรียมสร้างบ้านแก่ครอบครัวเด็กนักเรียนยากจนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงตามโครงการ บ้านพุทธบาทพลวงรวมน้ำใจบุญ

มูลนิธิพระพุทธบาทพลว

Read more

รมช.เกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเยี่ยมชมกระบวนการรวบรวม ดัดแยกผลไม้ สหกรณ์เมืองขลุงพร้อมปล่อยคาราวานรถบรรทุกผลไม้ของสหกรณ์กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ

รมช.เกษตรและสหกรณ์ลง

Read more

เรียนออนไลน์วันที่ 2 ที่จันทบุรี พบ เด็กๆ มีความกระตือรือร้นในการเรียนผู้ปกครองชื่นชอบที่บุตรหลานสนใจเรียนออนไลน์ดีกว่าเล่นเกมส์ ดูหนัง

เรียนออนไลน์วันที่ 2

Read more

จันทบุรี-น้ำในคนไทยไม่ทิ้งกันยังหลั่งไหล เสี่ยพ่อค้าพลอยเปิดบ้านนำครอบครัวแจกข้าวสาร/ไข่ไก่ และ ผลไม้ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ขณะที่ตู้ปันสุขเทศบาลเมืองมีประชาชนนำสิ่งของมาเติมแบ่งปันอย่างต่อเนื่อง

จันทบุรี-น้ำในคนไทยไ

Read more

ธกส.จันทบุรี เตรียมพร้อมโอนเงินให้เกษตรกรตามมาตรการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รอบแรกรวมกว่า 1 หมื่นรายวงเงิน 55.81 ล้านบาท

ธกส.จันทบุรี เตรียมพ

Read more

จังหวัดจันทบุรีออกติดตามและให้ความรู้ผู้ประกอบการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังผ่อนคลายมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในรอบ 2

จังหวัดจันทบุรีออกติ

Read more

จังหวัดจันทบุรีออกติดตามและให้ความรู้ผู้ประกอบการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รอบ 2 หลังปลดล็อคดาวด้านเศรษฐกิจเน้นที่ชุมชนหนาแน่น

จังหวัดจันทบุรีออกติ

Read more

ภาพรีสอร์ท บ้านพัก ที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้าพัก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ถึงแม้จังหวัดจันทบุรี จะไม่ได้ประกาศให้ ปิดโรงแรมประเภท 1 แต่มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ภาพรีสอร์ท บ้านพัก ท

Read more

จันทบุรี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ บ้านเสม็ดงาม จ.จันทบุรี คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ปี 2566

จันทบุรี-รัฐมนตรีว่า

Read more

จันทบุรี-บรรยากาศการท่องเที่ยวทางทะเล ในจันทบุรี ยังคงปิดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำผู้ประกอบการร้านอาหารตามชายหาด เน้นมาตรการซื้อกลับบ้าน

จันทบุรี-บรรยากาศการ

Read more

ตลาดผลไม้คึกคัก หลังรัฐบาลมีการประกาศผ่อนปรน ล็อกดาวน์ ส่งผลให้ประชาชนเดินทางมากขึ้น ขณะการส่งออกล่าช้า ผลไม้บางชนิดราคาเริ่มดิ่งลง

ตลาดผลไม้คึกคัก หลัง

Read more

จ.จันทบุรีส่งตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากกัมพูชา 7 คน กลับภูมิลำเนา หลังกักตัวพักดูอาการจนปลอดภัย ไม่พบการติดเชื้อโรคโควิด-19 และเตรียมรับ ชุดใหม่จากต่างประเทศ 15 คน

จ.จันทบุรีส่งตัวคนไท

Read more

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์ จ.จันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์ตามมาตรการชดเชยรายได้ 5,000 บาท จากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 พร้อมเตือนประชาชนระวังและอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพหากเป็นเจ้าหน้าที่จริงจะติดต่อโดยตรงก่อนลงพื้นที่

เจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ

Read more

จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบบ้านสังฆประชานุเคราะห์ แก่ราษฎรที่ประสบปัญหายากจน เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวคนยากจนที่ประพฤติตัวดี ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

จันทบุรี-มูลนิธิพระพ

Read more

จังหวัดจันทบุรีประชุมกรมการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ขอความร่วมมือชาวจันทบุรีร่วมกันป้องกันแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ต่อไปอย่างเข้มแข็ง ข้อมูลทางสาธารณสุขไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ และเตรียมปลดล็อคดาวบางประเภท

จังหวัดจันทบุรีประชุ

Read more

เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ จ.จันทบุรีเปิดลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 เตรียมเยียวยาช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในพื้นที่

เทศบาลตำบลพลับพลานาร

Read more

จันทบุรี. ขอความร่วมมือประชาชนงดออกกำลังกายบริเวณสวนสาธารณะ เพื่อแสดงพลังความร่วมมือชาวจันทบุรีเพื่อช่วยกันป้องกันโควิด-19 และเตรียมปลดล็อค

จันทบุรี. ขอความร่วม

Read more

จันทบุรี. ไอเดียเจ๋ง หุ่นสาว เรียกชาวสวนที่นำผลไม้ออกมาขาย ได้ผลดี พร้อมติดป้ายติดป้ายไว้ที่หุ่นว่ารับซื้อผลไม้ส่งไปขายเวียดนามในราคาดี ได้ผลดี

จันทบุรี ไอเดียเจ๋ง

Read more

ทหาร ตำรวจ อส.สมาชิกกู้ภัย ร่วมกันจัดระเบียบ ประชาชนที่รับข้าวกล่อง ที่สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถาน จังหวัดจันทบุรี แบ่งเบาภาระค่าใช้จากผลกระทบโควิด -19

ทหาร ตำรวจ อส.สมาชิก

Read more

จันทบุรี-สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจผ่านอำเภอก่อนนำไปมอบให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่กักตัวเองหลังจากกลับจากต่างจังหวัดและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

จันทบุรี-สำนักงานเหล

Read more

เทศบาลเมืองจันทบุรี ออกเงินส่วนตัวจัดทำข้าวกล่องแจกฟรี แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 แบ่งเบาภาระช่วยเหลือประชาชนลดค่าใช้จ่าย ภายใต้มาตรการ Social distancing

เทศบาลเมืองจันทบุรี

Read more

หลายภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี นำสิ่งของร่วมให้กำลังใจแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ที่โรงพยาบาลพระปกแกล้าจังหวัดจันทบุรีเพื่อต่อสู้ คัดกรอง ป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโคโรนา 2019

หลายภาคส่วนในจังหวัด

Read more

กลุ่มจิตอาสาในจังหวัดจันทบุรี รวมตัวนำข้าวกล่อง อาหาร และน้ำ แจกฟรีแก่ชาวบ้าน ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

กลุ่มจิตอาสาในจังหวั

Read more

โอเอซีสซีเวิลล์ จังหวัดจันทบุรี ยืนหยัดสู้วิกฤติโควิด-19 เป็นตัวอย่างภาคเอกชนแม้ได้รับผลกระทบจากการถูกสั่งปิด ทำอาหารตามสั่งขายทางโซเชียลนำรายได้ช่วยปลาโลมา พร้อมประกาศขายสวนเพื่อยืนหยัดเจตนาดูแล อนุรักษ์โลมาไทย

โอเอซีสซีเวิลล์ จังห

Read more

จังหวัดจันทบุรีรับมอบรถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโคโรนา 2019

จังหวัดจันทบุรีรับมอ

Read more

จ.จันทบุรีส่งตัวคนไทยที่เดินทางกลับจากกัมพูชา 7 คน กลับภูมิลำเนา หลังกักตัวพักดูอาการครบ 14 วันแล้วไม่พบการติดเชื้อโรคโควิด-19

จ.จันทบุรีส่งตัวคนไท

Read more

พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไว

Read more

ผบก.ตม.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พื้นที่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน

ผบก.ตม.3 ลงพื้นที่ตร

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญแอลกอฮอล์เจลพระราชทานฯ มอบผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ก่อนนำไปมอบให้อำเภอต่าง ๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี อัญเชิญชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานฯ มอบแก่โรงพยาบาลในพื้นที่ชายแดน พร้อมเยี่ยมขอบคุณ ให้กำลังใจบุคลากรด้านสาธารณสุขในการป้องกัน รักษา โรคไวรัสโคโรนา 2019

รองผู้ว่าราชการจังหว

Read more

สมาคมสว่างกตัญญูธรรมสถานจันทบุรี ระดมกำลังอาสากู้ภัยฯ ประกอบอาหาร ทำข้าวกล่องแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด19 วันละ 1,000 กล่อง ถึง 30เมษายนนี้

สมาคมสว่างกตัญญูธรรม

Read more

ประชาชนชาวจันท์แห่ขายทองหลังราคาพุ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี ด้านเจ้าของร้านทองเผย ช่วงนี้ราคาขึ้นประชาชนเข้าร้านเยอะ ทั้งขายและจำนำ และเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนในช่วงได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ให้ราคาเต็ม และวางมาตรการปลอดภัยอย่างดี

ประชาชนชาวจันท์แห่ขา

Read more

จันทบุรี-ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลากหลายอาชีพในจังหวัดจันทบุรีเดินทางขอเปิดบัญชีที่ธนาคารออมสินเพื่อเตรียมกู้ฉุกเฉินวงเงิน 10,000 บาท และ 50,000 บาท

จันทบุรี-ผู้ได้รับผล

Read more

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้บุคลากรทางสาธารณสุขใช้งานในการตรวจคัดกรองป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ช่วยเหลือประชาชน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ

Read more

ชาวบ้านในจังหวัดจันทบุรี พึงพอใจมาตรการของจังหวัด ทำให้จำนวนสถิติผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจันทบุรี เป็น 0 ติดต่อกันหลายวัน ขณะที่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน) มอบแอลกอฮอล์ล้างมือ

ชาวบ้านในจังหวัดจันท

Read more

จันทบุรี Kick Off ปลูกผักสวนครัว ไว้บริโภคในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ลดค่าใช้จ่ายจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จันทบุรี Kick Off ปล

Read more

พ่อค้า – แม่ค้า ในตลาดสดสวนมะม่วง จังหวัดจันทบุรี ลงขันจัดทำอุโมงค์ฆ่าเชื้อโรค ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แบ่งเบาภาระทางราชการ สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน และ ลูกค้า

พ่อค้า – แม่ค้า ในตล

Read more

สภากาชาดไทยมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้กักตัวเองในการป้องกันเชื้อโรค COVID-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวและผู้ที่รับผิดชอบสังคมกักตัวเองป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สภากาชาดไทยมอบชุดธาร

Read more

จ.จังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีเนื่องในวันสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ท่ามกลางการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

จ.จังหวัดจันทบุรี ปร

Read more

จังหวัดจันทบุรีปล่อยแถวกวดขันเคอร์ฟิวส์ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอความร่วมมือ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ในช่วงเวลาเคอร์ฟิวส์ พบผู้กระทำผิดตักเตือนก่อนจับจริง

จังหวัดจันทบุรีปล่อย

Read more

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระราชทาน เจลล้างมือแก่ราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเ

Read more

จันทบุรี-มอบรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2562 ครุฑทองคำ แก่ข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือก ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการ และ ประชาชน ในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2563

จันทบุรี-มอบรางวัลข้

Read more

เทคนิคจันทบุรีผลิตกล่องป้องกันเชื้อฟุ้งกระจาย ส่งมอบให้โรงพยาบาล ป้องกันโรคโควิด-19 ถือเป็นนวัตกรรม อุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้บุคลากรมีความปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโดยตรง

เทคนิคจันทบุรีผลิตกล

Read more

จังหวัดจันทบุรี ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ 3 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรักษา ท่ามกลางการเว้นระยะความปลอดภัย Social distancing ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019

จังหวัดจันทบุรี ประก

Read more

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี ผลิตสื่อ แนะนำวิธีลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระประชาชนจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

สำนักงานประชาสัมพันธ

Read more

จันทบุรี-โควิด 19 ทำผลไม้ไทยส้มหล่น หลายประเทศสั่งซื้อผลไม้ เพื่อบำรุงร่างกายสู้ภัยโควิด-19 ส่วนชายแดนเมืองจันท์คุมเข้มป้งกันการแพร่ระบาด รณรงค์ให้คนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

จันทบุรี-โควิด 19 ทำ

Read more

จ.จันทบุรี ประชุมหัวหน้าส่วน Social distancing ผ่านโปรมแกรม Zoom Cloud Meetings รักษาระยะปลอดภัย ป้องกันโควิด-19 แยกหัวหน้าส่วนนั่งประชุมที่ห้องทำงานของแต่ละคน

จ.จันทบุรี ประชุมหัว

Read more

จันทบุรี-ครอบครัวพ่อค้าพลอยเมืองจันท์ นำข้าวกล่อง อาหารปรุงสำเร็จรูปแจกจ่าย ฟรี แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบขาดรายได้ จากการหยุดงาน เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

จันทบุรี-ครอบครัวพ่อ

Read more

จันทบุรี-ทหาร ตำรวจ ร่วมกับ จิตอาสารวมพลังออกทำความสะอาด ฉีดพ่อนยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 รองเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี

จันทบุรี-ทหาร ตำรวจ

Read more

สัตหีบไอเดียเก๋ ตั้งโครงการ สัตหีบวินดี้ สุภาพบุรุษชุดวิน ส่งของอร่อยลดความเสี่ยง สัตหีบ ไอเดียเก๋ เรียกประชุมวินรถ จยย.รับจ้าง ในพื้นที่ เข้าร่วมในโครงการ “สัตหีบวินดี้ สุภาพบุรุษชุดวิน ”

สัตหีบไอเดียเก๋ ตั้ง

Read more

จันทบุรี-มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ร่วมกับ อำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ จัดสร้างฝายกักเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยเหลือเกษตรกร และ สร้างบ้านคนจน ช่วยเหลือผู้ยากไร้

จันทบุรี-มูลนิธิพระพ

Read more

จังหวัดจันทบุรีตั้งด่าน ตรวจคัดกรอง เส้นทางขาเข้าจังหวัดจันทบุรี 3 จุด ป้องกันโควิด-19 ผู้โดยสารทุกคนต้องลงจากรถ กรอกประวัติ วัดอุณหภูมิ ขณะที่อำเภอขลุงตรวจพบชาวต่างชาติเดินทางเข้าพื้นที่ จึงใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน กักบริเวณ

จังหวัดจันทบุรีตั้งด

Read more

จันทบุรี-คณะสงฆ์มอบเงินและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกแกล้าเพื่อนำมาป้องัน รักษาผู้ป่วย รวมทั้ง ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

จันทบุรี-คณะสงฆ์มอบเ

Read more

เทศบาลเมืองจันทบุรีวางมาตรการเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสาร คัดกรองผู้โดยสาร และ พนักงานขับรถทุกราย เข้า – ออกทางเดียว ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 สร้างความมั่นใจประชาชน

เทศบาลเมืองจันทบุรีว

Read more

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม จันทบุรี สร้างความเข้าใจแรงงานต่างด้าว ลดความหวาดหวั่นเดินทางกลับบ้าน ส่วนรถสินค้าเดินทางเข้า – ออกตามปกติ ขยายเวลาต่อทะเบียนแรงงานไปถึง 30 มิถุนายน 63

จุดผ่านแดนถาวรบ้านแห

Read more

จันทบุรี-ชาวบ้านแห่ซื้อยาแผนโบราณ ฟ้าทะลายโจร หลังทราบสรรพคุณสามารถบรรเทาอาการโรคไข้หวัด เจ็บคอ หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้

จันทบุรี-ชาวบ้านแห่ซ

Read more

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรียันไม่ปิดด่านชายแดน พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านร่วมเฝ้าระวังการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในชุมชน และนำหัวหน้าส่วนราชการออกให้บริการโครงการจังหวัดเคลื่อนที่สร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจ

Read more

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดจุดคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ อำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ ลดความกังวลของผู้ป่วยทั่วไป และญาติที่มาใช้บริการ ป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

Read more

เทศบาลเมืองจันทบุรี รวมพลังครู พนักงาน ผู้นำชุมชน ร่วมทำหน้ากากอนามัยผ้า แจกประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในชีวิต

เทศบาลเมืองจันทบุรี

Read more

เทศบาลเมืองจันทบุรีนำเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ไข้หวัดนก มือ เท้าปาก และ โควิด-19 สร้างความมั่นใจประชาชน นักท่องเที่ยว ส่วนข่าวตลาดพลอยพบผู้ติดเชื้อเป็นข่าวลวง

เทศบาลเมืองจันทบุรีน

Read more

จันทบุรี-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำประชาชนร่วม โครงการก้าวท้าใจ sport city “ ปิดเมืองวิ่ง…จันท์…ฮิ ” (Night Run) ส่งเสริมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ ป้องกันไวรัสโควิด-19

จันทบุรี-รัฐมนตรีช่ว

Read more

จ.จันทบุรี ประชุมเตรียมพร้อมรับมือป้องกันโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่ประชาชน ลดความตื่นตระหนก ย้ำจันทบุรียังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ส่วนแรงงานเกาหลีใต้กลับมาจันทบุรี 2 ราย รับผิดชอบสังคมดี กักกันตัวเองเบื้องต้นยังไม่พบเชื้อ และไม่มีอาการป่วย

จ.จันทบุรี ประชุมเตร

Read more

จ.จันทบุรีให้ความรู้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว ยืนยันที่พักในจันทบุรีมีมาตรฐานความปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

จ.จันทบุรีให้ความรู้

Read more

จันทบุรี-นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ การบริหารการปกครองท้องที่น้อมนำแนวทางพระราชดำริ หลักเศรษฐกิจพอเพียง ขยายผลสู่ครอบครัวคนพิการ แก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

จันทบุรี-นักศึกษาคณะ

Read more

จันทบุรี-เกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าเดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริค ซิตี้ จำกัด สาขาจังหวัดจันทบุรี เพลิงลุกไหม้ทรัพย์สินเสียหายจำนวนมาก

จันทบุรี-เกิดเหตุเพล

Read more

จันทบุรี-สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดจันทบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี สรุปผลการดำเนินงาน ปัจจุบันสมาชิกเสียชีวิตทายาทจะได้รับเงิน 240,000 บาท

จันทบุรี-สมาคมฌาปนกิ

Read more

จันทบุรี-หลายภาคส่วนในจังหวัดจันทบุรี ร่วมรณรงค์ทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว นักแสวงบุญที่มาร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ป้องกันไวรัสโควิด-19

จันทบุรี-หลายภาคส่วน

Read more

จันทบุรี-กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดจันทบุรี จัดฝึกอบรมทบทวนหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ปลูกจิตสำนึก และสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านในท้องถิ่นชนบท

จันทบุรี-กองอำนวยการ

Read more

จันทบุรี-อำเภอแก่งหางแมว จ.จันทบุรีภัยแล้งรุนแรง ชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค บริโภค ท้องถิ่นท้องที่เร่งสูบน้ำระยะไกลเข้าระบบประปาหมู่บ้าน บรรเทาความเดือดร้อน ผู้ว่าฯ ชื่นชม ท้องถิ่น ท้องที่ และประชาชนร่วมมือผนึกกำลังยับยั้งแก้ปัญหาภัยแล้ง

จันทบุรี-อำเภอแก่งหา

Read more