วันเสาร์ ที่ 24 เดือนตุลาคม คศ.2020

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) เปิดเผยผลการประชุมวิปวุฒิสภา

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา รับมอบเจลแอลกอฮอล์ จำนวน 216 หลอด และหน้ากากอนามัย จำนวน 100 ชิ้น

วันที่ 16 กันยายน 25

Read more

พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ ประธานอนุกรรมการอำนวยการและจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

นายวิชัย ทิตตภักดี ที่ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาแทนนายระวี รุ่งเรือง ได้เข้าแสดงตนต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 14 กันยายน 25

Read more

ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จัดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 13 กันยายน 25

Read more

นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ไปยังสถานที่เกิดเหตุอัคคีภัยพร้อมมอบเงินจากกลุ่มเพื่อนสมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

ณ จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 3

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันเสาร์ที่ 12 กันยา

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดโครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ครั้งที่ 4)

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

นายกำพล เลิศเกียรติดำรง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

ณ สนามกีฬาชากังราว (ริมปิง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

ณ โรงเรียนวัดคลองตัน (หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์) ต.สำนักขุนเณร อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดเพชรบุรี และหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการฯ ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย” ครั้งที่ 2

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการน้อมนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ”

วันที่ 10 กันยายน 26

Read more

พลเรือเอก ฐนิธ กิตติอําพน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สเปน เข้าร่วมงานฉลองวาระครบรอบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

สมาชิกวุฒิสภาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ และคณะ เดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ “แนวทางการนำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้การศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยกรรมาธิการ ตลอดจนอนุกรรมาธิการด้านพลังงานทดแทนฯ ได้เดินทางศึกษาดูงาน

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

นายพลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปมอบเงิน จำนวน 7,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวที่ประสบเหตุเพลิงไหม้

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 10 กันยายน 25

Read more

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการยุทธศาสตร์ชาติด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

วันที่ 9 กันยายน 256

Read more

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๔๑

วันจันทร์ที่ 8 กันยา

Read more

อำพน ชูประชุม ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสาธารณสุข และการดำเนินการตามแนวทางการปฏิรูปด้านระบบบริการปฐมภูมิ

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “จากสงครามการค้า สู่สงครามเทคโนโลยี ถึงสงครามเย็น แล้วเราจะอยู่อย่างไร”

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยใน IPU เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ (Webinar)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กัน

Read more

ณ มัสยิดบ้านบือเระ ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ณ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด (นิคมอมตะนคร) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการด้านการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในคณะกรรมาธิการการแรงงาน

วัน 3 กันยายน 2563 ณ

Read more

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมกับกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกันจัดแถลงข่าวเปิดโครงการแคลอรี่เครดิต (Calories Credit)

วันที่ 31 สิงหาคม 25

Read more

นายทรงเดช เสมอคำ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตำบลปากแคว

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

นายประดิษฐ์ เหลืองอร่าม สมาชิกวุฒิสภา กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา ได้จัดสัมมนา เรื่อง “ปฏิรูปตำรวจ : ปฏิรูปอย่างไรทำให้ประชาชนไม่เสียประโยชน์”

วันที่ 28 สิงหาคม 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเหวียน หาย บั่ง (H.E. Mr. Nguyen Hai Bang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย เพื่ออำลาในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่ 28 สิงหาคม 25

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 28 สิงหาคม 25

Read more

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส (เจ้าคณะอำเภอ) วัดพระบรมธาตุไชยาวรวิหาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 28 สิงหาคม 25

Read more

นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม เดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องประชุมภูผา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพังงา คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ท่องเที่ยวไทยวิถีใหม่ (New Normal) : โอกาสและความท้าทาย”

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนความต้องการในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 26 สิงหาคม 25

Read more

นางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา มอบอุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคและหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในกิจกรรมของวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 26 สิงหาคม 25

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิชาการเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านต่างประเทศ”

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

นายรณวริทธิทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ในนามประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร้อยเอ็ด

วันที่ 21 สิงหาคม 25

Read more

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 22 สิงหาคม 25

Read more

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน และปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวั

Read more

ณ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา และคณะอนุกรรมาธิการนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์

วันที่ 21 สิงหาคม 25

Read more

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการโซลาร์เซลล์ และเยี่ยมชมการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้กระบวนการถักทอผ้าไหมของไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวั

Read more

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 21 สิงหาคม 25

Read more

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมบ้านโนนรัง พร้อมส่งเสริมศิลปาชีพให้กับประชาชน

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวั

Read more

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ Gastronomy Tourism ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นางซาราห์ เทย์เลอร์ (H.E. Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งแคนาดาประจำประเทศไทย

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดยะลา ร่วมผลักดัน “การพัฒนาโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จับมือ 3 จ.ชายแดนใต้ ศอ.บต. และกอ.รมน. ร่วมหารือ

วุฒิสภาพบประชาชน ณ จ

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 18 สิงหาคม 25

Read more

สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพบปะหารือและรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

📌สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้

Read more

ณ ศูนย์ผ้าทอลายโบราณบ้านผาทั่ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

สว.ลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ พร้อมส่งเสริมการทำวิสาหกิจชุมชนตามหลักศาสตร์พระราชา

สว.ลงพื้นที่จังหวัดช

Read more

ณ ชมรมคนพิการอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

ณ หอประชุมร่มฉัตร 80 พรรษา ที่ว่าการอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

ณ อ่างเก็บน้ำบ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 15 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลช่องแคอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 14 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตร สินค้ากลุ่มแม่บ้าน สินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 สิงหาคม 25

Read more

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 14 สิงหาคม 25

Read more