วันจันทร์ ที่ 4 เดือนกรกฎาคม คศ.2022

คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา นำโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 27 ตุลาคม 256

Read more

นายกเทศบาลป่าเมี่ยง เร่งช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่

นายกเทศบาลป่าเมี่ยง

Read more

การดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเป็นไปตามหลักการของกรุงเทพมหานคร ที่มีการเตรียมการและประสานการดำเนินการเรื่องการปรับสถานที่และการเตรียมความพร้อมด้านอื่น ๆ ให้สามารถจัดเป็นโรงพยาบาลสนาม จำนวน 150 เตียง ให้เร็วที่สุด

วันที่ 26 กรกฎาคม 25

Read more

นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยคณะทำงาน ร่วมมอบวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ประกอบด้วย พัดลมตั้ง 4 ขา ขนาด 25 นิ้ว จำนวน 12 ตัว อาหารแห้ง น้ำดื่ม น้ำอัดลม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลสนามศูนย์จันท์ประชาร่วมใจ สนามฝึกกองทัพเรือ

วันที่ 25 กรกฎาคม 25

Read more

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานในการประกอบพิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม

วันที่ 23 กรกฎาคม 25

Read more

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับสมาชิกรัฐสภาว่าด้วยการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่

Read more

นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง จำนวน 500 ชุด พร้อมด้วยเฉาก๊วยชากังราว จำนวน 500 ถุง น้ำดื่ม 200 แพ็ค และชุด PPE จำนวน 120 ชุด ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเดิมบางนางบวช เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชน

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษ กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร นางเบญจรัตน์ จริยธาราสิทธิ์ และนายจิรชัย มูลทองโร่ย ได้เข้ากราบพระเทพปริยัติมุนี (ท่านเจ้าคุณมีชัย)

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ สผ. 208 ชั้น 2 โซนกลาง อาคารรัฐสภา (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) มีการประชุมหารือทวิภาคีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและนายลี่ จ้านซู (H.E. Mr. Li Zhanshu)

วันที่ 20 กรกฎาคม 25

Read more

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก จัดพิธีมอบสิ่งของจำเป็นเร่งด่วนให้กับโรงพยาบาลสนาม 4 จังหวัดภาคตะวันออก (ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการโครงการสมา

Read more

นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมมอบเงิน เจลล้างมือ และหน้ากากอนามัย ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 18 กรกฏาคม 25

Read more

ว่าที่ร้อยตรีวงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติหน้าที่ก่อสร้าง ต่อเติมห้องน้ำใหม่ของศูนย์พักคอย (หอประชุมหลังเก่า)

วันที่ 17 กรกฎาคม 25

Read more

นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา มอบเครื่อง PAPRs อุปกรณ์ทางการแพทย์ป้องกันชุดปกป้องทางทีมแพทย์

วันที่ 16 กรกฎาคม 25

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา และครอบครัวแสงสิงแก้ว ได้มอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัส Covid 19 ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 15 กรกฎาคม 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา และผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจพื้นที่อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา)

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

สมาชิกรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของสหภาพรัฐสภา เรื่อง “การฟื้นตัวหลังการระบาดของโควิด-19 ผ่านมุมมองสิทธิมนุษยชน: การมีส่วนร่วมของรัฐสภา” เป็นวันที่สอง

“สมาชิกรัฐสภาเ

Read more

สมาชิกรัฐสภา เข้าร่วมการบรรยายสรุปผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยสหภาพรัฐสภาว่าด้วย “การขับเคลื่อนการดำเนินการของภาครัฐสภาเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

สมาชิกรัฐสภา เข้าร่ว

Read more

นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 2 กรกฎาคม 256

Read more

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5 ของสหภาพรัฐสภา

“สมาชิกวุฒิสภา เข้าร

Read more

นายภาณุ อุทัยรัตน์ นายอับดุลฮาลิม มินซาร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิ SCG ประสานส่งมอบความช่วยเหลือเตียงกระดาษสนามจากมูลนิธิ SCG

คณะกรรมาธิการสิทธิมน

Read more

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ได้มอบหมายให้นายอับดุลวาริส โลงซา ผู้ช่วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบเสื้อคลุมป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (แบบซักได้) จำนวน 200 ชุด ตามโครงการ “ส่งความห่วงใยจากใจ สว.”

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read more

คณะกรรมการโครงการ สว.พบประชาชน ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง ลงพื้นที่ติดตามการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนหนองหลวงพัฒนา จังหวัดชัยนาท

คณะกรรมการโครงการ สว

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยนายจเด็จ อินสว่าง สมาชิกวุฒิสภา เดินทางไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ เดินทางไปมอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ในนามคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

นายกษิดิศ อาชวคุณ และนายเกียว แก้วสุทอ สมาชิกวุฒิสภา มอบเครื่องให้ออกซิเจนความดันสูง OXYGEN HIGH FLOW ของ HEYER รุ่น NEO HIFI7 มูลค่า 2000,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

นายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมกับเครือข่ายการเมืองวิธีใหม่ 4 ภาค มอบสิ่งของให้กับประชาชน ในกิจกรรมโรงครัวปันสุข

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

นายอุดม วรัญญูรัฐ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก ร่วมกิจกรรม “แบ่งปันน้ำใจ เกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 “

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี วุฒิสภา โดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 11 มิถุนายน 2

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย พลเอก สราวุฒิ ชะลออยู่ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพเพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more

ประธานวุฒิสภา มอบหมายนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นผู้แทนไปวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา”

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา พร้อมด้วยนายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน

วันที่ 7 มิถุนายน 25

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ได้มอบอาหารกลางวัน จำนวน 200 กล่อง ขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 400 ชิ้น และหน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น

วันที่ 5 มิถุนายน 25

Read more

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ได้รับการร้องขอจากผู้นำหมู่บ้าน เพื่อขอให้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดแมลงดูดเลือดในสัตว์ ซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุของโรคลัมปีสกิน (Lumpy Skin)

วันที่ 5 มิถุนายน 25

Read more

นางสาวปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม สมาชิกวุฒิสภา นำน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล และหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น มอบให้แก่โรงพยาบาลสนามกองทัพบก (กรมยุทธศึกษาทหารบก)

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

พลเอก สนธยา ศรีเจริญ และนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นผู้แทนคณะกรรมการฯ มอบเงินสมทบทุนเพื่อใช้ในภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกันนำน้ำมันพืช ขนม ข้าวสาร อาหารกล่องและอาหารแห้ง เติมใส่ตู้ปันสุข “ปันน้ำใจ ให้ทั่วถึง”

วันที่ 26 พฤษภาคม 25

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ นำถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง บรรจุน้ำมันพืช ข้าวสาร อาหารแห้งและหน้ากากอนามัย มอบให้ประธานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา เขตดอนเมือง ซึ่งในบริเวณนี้เพิ่งพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา มอบเงินสด จำนวน 135,000 บาท และหน้ากากอนามัย จำนวน 75,000 ชิ้น มูลค่า 150,000 บาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และประชาชน เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 21 พฤษภาคม 25

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา ในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา และนายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุเพื่อสนับสนุนการบริการทางการแพทย์

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันจัดทำตู้ปันสุข “ปันน้ำใจ ให้ทั่วถึง”

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในห้วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 142 นัดที่สอง

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่

Read more

“พีระศักดิ์” นำทีมเป็นตัวแทนโครงการ สว.เพื่อประชาชน ร่วมสู้ภัยโควิด-19 มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลคลองลาน จ.กำแพงเพชร

“พีระศักดิ์” นำทีมเป

Read more

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับสมาชิกวุฒิสภา และมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ จัดโครงการ “จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ Pulse Oximeter เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด 19”

วันที่ 17 พฤษภาคม 25

Read more

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภคเพื่อช่วยเหลือ

วันที่ 11 พฤษภาคม 25

Read more

พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร หม่อมหลวงสกุล มาลากุล ณ อยุธยา และนายสมเดช นิลพันธุ์ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโคยูวัน และชุด PPE ให้กับทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 9 พฤษภาคม 256

Read more

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับจิตอาสา 904 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำข้าวสารหอมมะลิ 105 อินทรีย์ จำนวน 1,800 กิโลกรัม อาหารแห้ง และน้ำดื่มสะอาด ไปมอบให้กับบ้านพักรวมน้ำใจ (ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV)

วันที่ 8 พฤษภาคม 256

Read more

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร และพลโท อำพน ชูประทุม ส่งมอบมอบอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 รวมเป็นเงิน 1,060,150 บาท ตามโครงการ “ร่วมใจสร้างขวัญสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ดำเนินกิจกรรม “Senate Food” โดยมอบอาหารกล่อง จำนวน 160 กล่อง

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย นำโดยประธานรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 142

คณะผู้แทนรัฐสภาไทย น

Read more

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องประชาชนจากกรณีเกิดพายุฤดูร้อนพัดถล่มบ้านเรือนราษฎรหมู่บ้านโนนคำ

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 13

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

Read more

สมาชิกรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของสหภาพรัฐสภาว่าด้วยกฎหมายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในภูมิภาคแอฟริกาและเอเชีย-แปซิฟิก

สมาชิกรัฐสภาไทยเข้าร

Read more

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมพิธีมอบเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์จำเป็นตามโครงการ “รวมน้ำใจ กมธ.อววน. วุฒิสภา” เพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ COVID-19

วันที่ 30 เมษายน 256

Read more

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา นำข้าวกล่อง จำนวน 120 กล่อง และน้ำดื่มสะอาด จำนวน 10 ลัง ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปกครอง อสม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 28 เมษายน 256

Read more

ณ อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา ได้ประสานทีมงานจิตอาสา เค เยาวราช เข้าดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 เมษายน 256

Read more

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ในห้วงการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 142

สมาชิกวุฒิสภา เข้าร่

Read more

นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา เข้ากราบถวายมุทิตาจิตสักการะ และถวายน้ำดื่ม จำนวน 700 แพ็ค รวม 8,400 ขวด แด่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล นายสาธิต เหล่าสุวรรณ นายเฉลียว เกาะแก้ว พร้อมด้วยผู้แทนคณะฯ ร่วมสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more

นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา นำข้าวกล่อง 280 กล่อง และน้ำดื่มสะอาด 25 ลัง ส่งมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปกครอง อสม. และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more

วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม วุฒิสภา ร่วมประกอบอาหารในกิจกรรม “Senate Food” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

วันที่ 22 เมษายน 256

Read more

สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “รัฐสภาและการปฏิรูปกฎหมายที่คำนึงถึงมิติทางเพศ” ในบริบทการฟื้นฟูหลังการระบาดของโควิด-19

สมาชิกวุฒิสภาเข้าร่ว

Read more

สมาชิกรัฐสภาไทยเข้าร่วมการสัมมนาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “ความเสมอภาคทางเพศในสหภาพยุโรปและอาเซียน: สถานการณ์ปัจจุบันและมุมมอง”

สมาชิกรัฐสภาไทยเข้าร

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา และกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดประธานรัฐสภาสตรี ครั้งที่ 13

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ มอบเงินสนับสนุน จำนวน 120,000 บาท และอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ หน้ากากอนามัย จำนวน 3,000 ชิ้น และ Leg Cover จำนวน 1,500 คู่ ให้แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19

วันที่ 9 เมษายน 2564

Read more

จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายแพทย์ทวีวงษ์ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการศึกษาเสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 9 เมษายน 2564

Read more

วุฒิสภา จัดโครงการอบรมเพื่อเสริมเติมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำคณะกรรมาธิการ (หลักสูตรเข้มข้น 48 ชั่วโมง) ครั้งที่ 16 หัวข้อ “ถอดบทเรียนและสรุปผลโครงการ”

วันที่ 8 เมษายน 2564

Read more

ณ ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ มีการประชุมเพื่อศึกษาการออกประกาศของ กทม.

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.)

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและติดตามการปฏิรูปประเทศ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น “การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ปราดเปรื่อง (Young Smart Farmer)”

วันที่ 29 มีนาคม 256

Read more

นางเพ็ญพักตร์ ศรีทอง สมาชิกวุฒิสภา กล่าวให้โอวาทในพิธีปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 27 มีนาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายยูริ ยาร์วียาโฮ (H.E. Mr. Jyri Jarviaho) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม 134-135 อาคาร 1 กระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตสร.)

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

ณ วัดโคกสว่าง ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 24 มีนาคม 256

Read more

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา เดินทางไปติดตามและรับฟังปัญหาอุปสรรคของโรงเรียนกีฬาในโครงการห้องเรียนกีฬา และร่วมประชุมกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา และนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 65

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

สว.ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ประกอบการผ้าไหมปักธงชัย ในการพัฒนาผ้าไหมและสินค้าหัตถกรรม

สว.ลงพื้นที่จังหวัดน

Read more

สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อรับฟังเสียงพี่น้องประชาชน ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

สมาชิกวุฒิสภา พร้อมด

Read more

นายสุชัย บุตรสาระ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) เป็นผู้แทนมอบสิ่งของสำหรับอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการด้านการเกษตรของจังหวัดน่าน

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

นางอรณี กระจ่างโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านละกอ อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ผู้ประสานกลุ่ม “เพื่อนช่วยเพื่อนครูสู้คดี” และคณะ ยื่นหนังสือต่อวุฒิสภา เพื่อร้องเรียนการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศ และขอเสนอทางออกในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูอย่างเป็นระบบ ครบวงจร

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ให้การรับรอง H.E. Mrs. Ana Maria Prieto Abad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย ในโอกาสขอเข้าเยี่ยมคารวะ

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน และเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียนที่สร้างสรรค์วิถีชีวิตรูปแบบประชาธิปไตย

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง

วันจันทร์ที่ 22 มีนา

Read more

สว.ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟดงมะไฟ อำเภอสูงเนิน เกี่ยวกับปัญหาที่ดินทำกิน

สว.ลงพื้นที่จังหวัดน

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มอบแจกันดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งหนังสือพิมพ์แนวหน้า ครบรอบ 41 ปี

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

นายอำพล จินดาวัฒนะ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคมฯ ลงพื้นที่ติดตามการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเล็กและผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองทับกวาง

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานคณะอนุกรรมการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนบริเวณจุดเสี่ยง จุดอันตรายบริเวณหน้าทางเข้าหมู่บ้านฟ้าใส-โรงแรม YMCA ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่พบปะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมให้ข้อเสนอแนะและขวัญกำลังใจกับตัวแทนประชาชนในจุดต่างๆ

วันที่ 15 มีนาคม 256

Read more

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่พบปะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอทองแสนขัน

วันอังคารที่ 16 มีนา

Read more