วันอาทิตย์ ที่ 12 เดือนกรกฎาคม คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝาย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 11 กรกฎาคม 25

Read more

นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

ณ พุทธอุทยานดอยอินทรีย์ ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อ บ้านทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 10 กรกฎาคม 25

Read more

ณ ศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

ณ อาคารเอนกประสงค์ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง 1 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก

วันที่ 9 กรกฎาคม 256

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงผลการประชุมว่า ในการประชุมวุฒิสภา วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563

*** สรุปผลการประชุมว

Read more

วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน) ลงพื้นที่พบประชาชน ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา

วันที่ 9-11 กรกฎาคม

Read more

นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำเสียลงสู่พื้นที่การเกษตรและแหล่งน้ำธรรมชาติ

วันที่ 3 กรกฎาคม 256

Read more

นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

วันที่ 3 กรกฎาคม 256

Read more

พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการ ประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้แทนสมาคมมวยที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 2 กรกฎาคม 256

Read more

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา จัดเสวนาเรื่อง “กิจการเพื่อสังคม

วันที่ 1 กรกฎาคม 256

Read more

พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกคณะกรรมาธิการ ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมจัดสัมมนาเรื่อง “ไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม One Country One Platform”

วันที่ 30 มิถุนายน 2

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์และการสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต พร้อมด้วยนายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ และสมาชิกวุฒิสภา รับหนังสือจากนางอารมณ์ คงเพชรศักดิ์ และครอบครัว

วันที่ 29 มิถุนายน 2

Read more

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี เพื่อมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน จำนวน 90 ครัวเรือน

วันที่ 27 มิถุนายน 2

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต ประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วย นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน รองประธานอนุกรรมการช่วยเหลือภัยพิบัติ วุฒิสภา ลงพื้นที่ร่วมบริจาครถซาเล้ง (สามล้อ) เพื่อมอบให้แก่นายกสมาคมคนไร้บ้าน สำหรับใช้ในการประกอบอาชีพ

วันที่ 23 มิถุนายน 2

Read more

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับนายวุฒิภูมิ จุฬางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) มอบถุงยังชีพให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดยะลา

นายกษิดิศ อาชวคุณ สม

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 14 โรงเรียน

วันที่ 22 มิถุนายน 2

Read more

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะอนุกรรมาธิการด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม

วันที่ 20 มิถุนายน 2

Read more

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ”

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสภาเด็กและเยาวชน

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมการ มอบเงินรางวัลคลิปกล้องหน้ารถ ตามโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป vdo

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านโลจิสติกส์ ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 19 มิถุนายน 2

Read more

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และโฆษกคณะกรรมาธิการ เดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนประธานวุฒิสภา ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิ

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค จากนางสุนี จึงวิโรจน์ สมาชิกวุฒิสภา และคณะ

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค จากคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read more

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง ไข่เกษ ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม เดินทางไปศึกษาดูงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read more

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ”

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร สมาชิกวุฒิสภา มอบพระพุทธนวราชบรมบพิตรศักดิ์สิทธิ์ชัยมงคล กองบัญชาการกองทัพไทย พุทธศักราช 2555 ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว แบบขัดมัน จำนวน 1 องค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง แถลงข่าวเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่พบประชาชน ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย”

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

วันที่ 15 มิถุนายน 2

Read more

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมกับนายณรงค์ โคตรภักดี ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้าน

วันที่ 12 มิถุนายน 2

Read more

ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีส่งมอบบ่อน้ำโครงการบริหารจัดการแหล่งน้ำชุมชนเพื่อการมีน้ำใช้อย่างสมดุลและยั่งยืน (ธนาคารน้ำใต้ดิน)

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา และคุณเกศี จันทราประภาวัฒน์ ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการฯ ร่วมกันจัดทำ ตู้ปันสุข “ปันน้ำใจ ให้ทั่วถึง”

วันที่ 13 มิถุนายน 2

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการฯ แถลงข่าวเรื่อง “การรายงานความคืบหน้าของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ”

วันที่ 9 มิถุนายน 25

Read more

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ศาตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา แถลงข่าวชี้แจงกรณี

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

ณ ห้องประชุม หมายเลข 202 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา จัดกิจกรรม “การพูดคุยระหว่างสมาชิกวุฒิสภา” (Morning Talk)

วันที่ 8 มิถุนายน 25

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภา

วันที่ 5 มิถุนายน 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค

วันที่ 5 มิถุนายน 25

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา เข้าร่วมการประชุมเสมือนจริง (virtual meeting) ครั้งที่ 5 ของคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5

วันที่ 2 มิถุนายน 25

Read more

พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่แจกของจำเป็นในการดำรงชีวิตพร้อมสนับสนุนเงินดำรงชีพให้ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย C

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา นำคณะลงพื้นที่ชุมชน 10 ชุมชน

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย C

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง มอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตู้ปันสุข

วันที่ 28 พฤษภาคม 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เชิญนายประเวทย์ ตันติสัจธรรม เลขาธิการสมาคมไทยบล็อกเชน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ

วันที่ 22 พฤษภาคม 25

Read more

นายรณวริทธิ์ ปรัยฉัตรกูล สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าการผลิตข้าวครบวงจร

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

มูลนิธิส่งเสริมกิจการเยาวชนในชุมชนแออัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม จำนวน 300 ชุด

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

นายจิรชัย มูลทองโร่ย สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับโรงทานวัดโตนด บางกรวย และนายอำเภอบางกรวย มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องอุปโภคบริโภคอื่น ๆ ให้ประชาชนที่ประสบภัยโควิท-19 จำนวน 200 ชุด

วุฒิสภารวมใจสู้ภัย C

Read more

นายพีรพงศ์ จารุสาร เลขานุการสมาคมสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 20 พฤษภาคม 25

Read more

ณ ตลาดบ่อบัว บริเวณที่หยุดรถแปดริ้ว อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ ในคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

จังหวัดสมุทรปราการ นายจัตุรงค์ เสริมสุข พร้อมด้วยพลตรีโอสถ ภาวิไล สมาชิกวุฒิสภา และคณะ นำเครื่องอุปโภค-บริโภคที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนและประชาชน

วันที่ 15 พฤษภาคม 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คณะสมาชิกวุฒิสภา และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563

วันที่ 19 พฤษภาคม 25

Read more

นายเฉลียว เกาะแก้ว สมาชิกวุฒิสภา มอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ๆ ละ 1 กิโลกรัม ให้แก่นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “ตู้ปันสุข”

วันที่ 18 พฤษภาคม 25

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 10,000 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ ขนาด 5 ลิตร จำนวน 100 แกลลอน จากคณะกรรมการประสานสถานการณ์ไวรัสโควิด – 19

วันที่ 13 พฤษภาคม 25

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง รับมอบของบริจาคสนับสนุนกิจกรรมตู้ปันสุขของวุฒิสภา จากสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นายจิรชัย มูลทองโร่ย นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร และนางจิรดา สงฆ์ประชา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

วันที่ 13 พฤษภาคม 25

Read more

ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายคเณศ ประสาท ธกาล (H.E. Mr. Ganesh Prasad Dhakal)

วันที่ 12 พฤษภาคม 25

Read more

วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น นายสุชัย บุตรสาระ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2563

วันที่ 11 พฤษภาคม 25

Read more

ณ ห้องคณบดีคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง มอบเงินสด จำนวน 150,000 บาท พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์

วันที่ 27 เมษายน 256

Read more

วุฒิสภา จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและเครือข่ายครูข้างถนน ระดมจัดหาอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเดินเท้าเข้าไปแจกจ่ายให้กับบรรดาคนยากจนเหล่านั้นทุกวัน โดยขณะนี้ได้แจกจ่ายไปแล้ว 300 กว่าชีวิต

จากสถานการณ์การแพร่ร

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานประวุฒิสภา คนที่สอง มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และสาหร่ายปรุงรส ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา (วุฒิสภา) จำนวน 37 คน

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักกันตัวเองที่บ้าน (home quarantine) เพื่อสังเกตอาการให้พ้นระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับมอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาด 20 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more