วันพุธ ที่ 8 เดือนเมษายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

วุฒิสภา จึงได้ร่วมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กและเครือข่ายครูข้างถนน ระดมจัดหาอาหารและน้ำดื่ม พร้อมเดินเท้าเข้าไปแจกจ่ายให้กับบรรดาคนยากจนเหล่านั้นทุกวัน โดยขณะนี้ได้แจกจ่ายไปแล้ว 300 กว่าชีวิต

จากสถานการณ์การแพร่ร

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานประวุฒิสภา คนที่สอง มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ และสาหร่ายปรุงรส ให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา (วุฒิสภา) จำนวน 37 คน

วันที่ 26 มีนาคม 256

Read more

นายอำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจแรงงานไทยที่กลับจากประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งอยู่ระหว่างการกักกันตัวเองที่บ้าน (home quarantine) เพื่อสังเกตอาการให้พ้นระยะฟักตัวของเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นเวลา 14 วัน

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่ศึกษาดูงานระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองหัวหิน

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รับมอบเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคขนาด 20 ลิตร จำนวน 10 เครื่อง

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

นายศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล ประธานคณะทำงานติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเข้าให้กำลังบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ ประชุมร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับการพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ รับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน กลุ่มผู้นำสตรี และผู้สูงอายุ

วันเสาร์ที่ 15 กุมภา

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พบปะและรับฟังข้อเสนอของพี่น้องประชาชน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด

วันเสาร์ที่ 15 กุมภา

Read more

ณ กุดแคน แลนด์มาร์ค อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) และสมาชิกวุฒิสภา เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล มูลนิธิ นาวาตรีสมาน กุนัน (จ่าแซม) 2020

วันเสาร์ที่ 15 กุมภา

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ ลงพื้นที่ไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ตำบลบ้านโคก

วันศุกร์ที่ 14 กุมภา

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง และนางทัศนา ยุวานนท์ ร่วมพระพิธีสวดพระอภิธรรม ในพระบรมราชานุเคราะห์ นายสุริยะ ลิมป์รัชตามร นางปรัชญา นวลรักศา และเด็กชายปรมะ ลิมป์รัชตามร ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นที่ห้างเทอร์มินอลวัน เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภา

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม

วันศุกร์ที่ 14 กุมภา

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานคณะกรรมการฯ คนที่หนึ่ง นางทัศนา ยุวานนท์ และนายออน กาจกระโทก ในฐานะกรรมการอำนวยการดำเนินโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563

วันศุกร์ที่ 14 กุมภา

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาคสังคม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์

Read more

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง และว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ กรรมการ เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ร่วมประชุมกับผู้แทนภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read more

คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

วันที่ 13 กุมภาพันธ์

Read more

ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภาเวรผลัดเฝ้า ฯ ผลัดที่ 59 และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2563

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “บทบาท หน้าที่ อำนาจ และแผนดำเนินงานของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ”

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางศึกษาดูงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ระหว่างวันพุธที่ 29

Read more

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการสร้างฝายหลวงประชารัฐเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 30 มกราคม 256

Read more

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปร่วมประชุมและศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา

วันที่ 30 มกราคม 256

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่เพื่อร่วมประชุมและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอยกฐานะเทศบาลแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด”

วันที่ 30 มกราคม 256

Read more

ณ ห้องประชุมปิยราชา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดโครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (เสวนา 4 ภูมิภาค)

วันที่ 31 มกราคม 256

Read more

ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย รองศาสตราจารย์ ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการตามแนวศาสต์พระราชา และการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

วันที่ 30 มกราคม 256

Read more

ณ โรงเรียนวัดห้วยหมู (อมรธรรมรัตราษฎร์บำรุง) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี คณะอนุกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา นำโดย นายเฉลา พวงมาลัย ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 30 มกราคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2501 ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา จัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “จ้างงานคนพิการอย่างไร? ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย”

วันที่ 30 มกราคม 256

Read more

ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดย พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรภูดู่

วันที่ 30 มกราคม 256

Read more

ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

วันที่ 25 มกราคม 256

Read more

ณ ห้องประชุมพระพุทธบาท ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานคณะกรรมการโครงการฯ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ในระดับอำเภอและระดับจังหวัด

วันที่ 24 มกราคม 256

Read more

วันที่สองของการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความเข้าใจและตระหนักในเรื่องเพศสภาพ (Training Workshop on Gender Sensitivity) ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more

ณ จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการฯ

วันที่ 13 มกราคม 256

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน อนุกรรมาธิการกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ได้ติดตามงานบทบาทสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรีกับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more

ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาหมอกควันและปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญมี สุระโครต สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็กเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยที่ปรึกษา ผู้ชำนาญการ นักวิชาการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ อนุกรรมาธิการกิจการเด็กและเยาวชน และอนุกรรมาธิการกิจการสตรี และผู้มีความหลากหลายทางเพศ ร่วมติดตามโครงการสร้างชีวิตให้สตรีและครอบครัว

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

จังหวัดร้อยเอ็ด ดร.รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล สมาชิกวุฒิสภา มอบของขวัญวันเด็กให้แก่ 60 โรงเรียนในจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนและพบปะ คณะครู ผู้ปกครอง เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

ณ โรงเรียนบ้านครั่ง ตำบลดู่ อำเภอราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ นายบุญมี สุระโคตร สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

นายทวีวงษ์ จุลกมนตรี ประธานอนุกรรมการศึกษา เสนอแนะแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมด้วยนางทัศนา ยุวานนท์ สมาชิกสภา อนุกรรมการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคีเครือข่าย ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามงานด้านความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต สมาชิกวุฒิสภา ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้

วันจันทร์ที่ 6 มกราค

Read more

“ลดาวัลลิ์”กังขานโยบายลดถุงพสาสติก ทำไมผู้ค้า ร้านขายของไม่ต้องรับภาระ มองกลับอีกด้านสร้างภาระให้ประชาชน แนะใช้ถุงพลาสติกผลิตจากมันสำปะหลังแทน มีมาตรการจูงใจให้ผลิตขายในราคาถูกๆ

“ลดาวัลลิ์&#82

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563

วันที่ 1 มกราคม 2563

Read more

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ์การท่องเที่ยวปัจจุบันของจังหวัดสกลนคร ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการท่องเที่ยว

วันที่ 3 มกราคม 2563

Read more

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนยูม่า UMA.

วันที่ 25 ธันวาคม 25

Read more

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป สมาชิกวุฒิสภา ประธานคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชน ในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน วุฒิสภา เป็นประธานพิธีเปิดงานประชุมใหญ่สหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียนยูม่า UMA. และบรรยายพิเศษ

เมื่อวันที่ 25 ธันวา

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายคิม เช พง (H.E. Mr. Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

วันที่ 18 ธันวาคม 25

Read more

ณ ห้องประชุมหมายเลข 2703 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา จัดเสวนา เรื่อง “โครงการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”

วันที่ 13 ธันวาคม 25

Read more

เกียกกาย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นำคณะสมาชิกวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “วุฒิสภา”

วันที่ 10 ธันวาคม 25

Read more

ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นเวรผลัดเฝ้า ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจร

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤ

Read more

คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครองนำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ

25 พฤศจิกายน วันมหาธ

Read more

นายสมชาย หาญหิรัญ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Industry 4.0 เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตถุงพลาสติกและแผ่นพลาสติก เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy)

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนบ้านนาป่าแปก บ้านรักไทย และบ้านห้วยมะเขือส้มเพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยาการร่วมกับ นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา”

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา”

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา พร้อมด้วยนางประภาศรี สุฉันทบุตร และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเอกราช 66 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ

Read more

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการและคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เดินทางศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันแบบครบวงจร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิก

Read more

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิก

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งมี นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นายกล้านรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศ

Read more

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

ณ สำนักงานโครงการฯ สถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิก

Read more

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินเดีย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Shri Narendra Modi นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิก

Read more

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และนายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “national Agenda : Thailand Competitiveness in the Rankings”

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ศึกษาดูงานนิทรรศการ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา พบเยาวชนเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุ

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายมูฮัมหมัด ฟารุกข่าน (H.E. Mr. Muhammad Faruk Khan) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันอังคารที่ 29 ตุลา

Read more

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คปภ.

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ 29 ตุลา

Read more

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ​

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย นำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย รวม 4 คน

วันจันทร์ที่ 28 ตุลา

Read more

ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาค

Read more

ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาค

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุ

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คณะสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง การผลิตพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

วันที่ 22 ตุลาคม 256

Read more

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมประชุมหารือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง คณะสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

ณ ที่ทำการจุดสกัดโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read more

ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ ศาลาวัดศรีชมพู บ้านห้วยหว้า ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ Hall3/0 (Ground floor), Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทยพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ ท้องสนามหลวง พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

รองผู้ว่าราชการ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์.กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 13 กันยา

Read more

ณ องค์การบริหารส่วนหวัดเชียงราย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง Hon. Ms. G.K.R. Ayu Koes Indriyah ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านรัฐสภา สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ภูครองหินและนาวสาวภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more

ณ สถาบันพระปกเกล้า นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา”

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

ณ บึงคำอ้อ บ้านทานตะวัน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และนายคณิศร ขุริรัง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหนองบัวลำภู(สปช.) และคณะ

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา บรรยายหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ เดินไปปั่นไป ใส่ใจสุขภาพเพื่อภูเก็ต” ในโครงการ”เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

วันที่ 5 กันยายน 256

Read more

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่ จุดที่ 4

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง (วัดบ้าน) ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วุฒิสภา โดยคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

“ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ณ วัดบ้านใหม่เจริญศิลป์ เทศบาลตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กัน

Read more

มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กัน

Read more

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80 พรรษา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายสุชัย บุตรสาระ และนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยข้อมูลบนโลกออนไลน์”

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บราซิล นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ

ระหว่างวันที่ 5 &#82

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน”

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย”

วันที่ 1 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องรับรอง อาคาร VIP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทางมาส่งและอำนวยความสะดวกแก่ DATOMOHAMAD AFIFF MD YUSOF ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรี-ลา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้อง Meeting Room B โรงแรมแชงกรี-ลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง Mr. Tan Chuan-Jin ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ: Addressing the Health Impacts of Climate Change ในการประชุมเต็มคณะของ The Asia-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health ครั้งที่ 5

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 5

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชนจิตอาสา

วันที่ 9 สิงหาคม 256

Read more

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันที่ 7 สิงหาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานสมาร์ทมันนี่ (Smart Money) ซึ่งเครือสื่อสิ่งพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

ในพระบรมมหาราชวัง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาพร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read more

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read more

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม”

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี พร้อมด้วยพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาดูงานด้านการดูแลและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more