วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ ศาลาวัดศรีชมพู บ้านห้วยหว้า ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ Hall3/0 (Ground floor), Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทยพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ ท้องสนามหลวง พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

รองผู้ว่าราชการ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์.กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 13 กันยา

Read more

ณ องค์การบริหารส่วนหวัดเชียงราย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง Hon. Ms. G.K.R. Ayu Koes Indriyah ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านรัฐสภา สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ภูครองหินและนาวสาวภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more

ณ สถาบันพระปกเกล้า นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา”

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

ณ บึงคำอ้อ บ้านทานตะวัน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และนายคณิศร ขุริรัง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหนองบัวลำภู(สปช.) และคณะ

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา บรรยายหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ เดินไปปั่นไป ใส่ใจสุขภาพเพื่อภูเก็ต” ในโครงการ”เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

วันที่ 5 กันยายน 256

Read more

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่ จุดที่ 4

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง (วัดบ้าน) ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วุฒิสภา โดยคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

“ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ณ วัดบ้านใหม่เจริญศิลป์ เทศบาลตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กัน

Read more

มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กัน

Read more

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80 พรรษา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายสุชัย บุตรสาระ และนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยข้อมูลบนโลกออนไลน์”

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บราซิล นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ

ระหว่างวันที่ 5 &#82

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน”

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย”

วันที่ 1 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องรับรอง อาคาร VIP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทางมาส่งและอำนวยความสะดวกแก่ DATOMOHAMAD AFIFF MD YUSOF ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรี-ลา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้อง Meeting Room B โรงแรมแชงกรี-ลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง Mr. Tan Chuan-Jin ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ: Addressing the Health Impacts of Climate Change ในการประชุมเต็มคณะของ The Asia-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health ครั้งที่ 5

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 5

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชนจิตอาสา

วันที่ 9 สิงหาคม 256

Read more

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันที่ 7 สิงหาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานสมาร์ทมันนี่ (Smart Money) ซึ่งเครือสื่อสิ่งพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

ในพระบรมมหาราชวัง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาพร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read more

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read more

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม”

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี พร้อมด้วยพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาดูงานด้านการดูแลและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์”

วันที่ 2 พฤษภาคม 256

Read more

ณ ห้องรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าอวยพร

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ บริเวณดาดฟ้า อาคารสุขประพฤติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ส่วนราชการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ทำหน้าที่ประธานการประชุม และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจยกร่างแนวทางการผูกสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 27-28

Read more

ณ ลานอารีน่า ค่ายย่อย 3 กลมเกลียว ค่ายหัตถวุฒิ แคมป์ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสหการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ห้อง 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่และกฎหมายท้องถิ่น”

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลา

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 เมษายน 256

Read more

ณ อาคารรัฐสภาเกาหลี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union – WSPU) และประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย

วันที่ 18 เมษายน 256

Read more

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

วันที่ 7 เมษายน 2562

Read more

ณ ห้อง Salwa 2 Sheraton Convention Centre กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ ได้เข้าร่วมการอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion)

วันที่ 9 เมษายน 2562

Read more

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ณ ห้อง Salwa 1 ศูนย์ประชุมเชอราตัน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายให้ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 39 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องอาหาร Glasshouse บ้านปาร์คนายเลิศ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองกรรมาธิการ อดีตกรรมาธิการ

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงผลการประชุม วิป สนช.ว่า มีการพิจารณากำหนดวันประชุม สนช.

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และ ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะคณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นางสาวเอวาลีน เมอร์ฟี (Ms. Evelyn Murphy) นักวิชาการองค์การอนามัยโลก

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด คุณกรรณิกา ไชยพฤกษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า เป็นผู้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย”

เช้าวันนี้(18 มี.ค.)

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการ WE CARE ABOUT YOU

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

ณ บริเวณรัฐสภา ดุสิต กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม ทรัสตีชิพเคาน์ซิล สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคู่ขนาน (side events) ของการประชุมรัฐสภา

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

ณ จังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมาธิการชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

ณ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 300 คน

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

ณ หอประชุมอำเภอโพนทะเล ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการขอขยายเวลาส่งน้ำ

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

ณ บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพิจิตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

ณ เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี

วันที่ 8 มีนาคม 2562

Read more

ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบปะประชาชน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่

วันที่ 9 มีนาคม 2562

Read more

ณ แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ทางลอดวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 9 มีนาคม 2562

Read more

ณ ห้องหมายเลข 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 1 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา (เขต 10)

วันที่ 8 มีนาคม 2562

Read more

ณ ห้องอาหาร Char ชั้น 25 โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายลี อุก ฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2562

Read more

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน

วันที่ 7 มีนาคม 2562

Read more

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ เลขานุการ และพลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการบริหาร เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 6 มีน

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดนิทรรศการและการแสดงของผู้แสดงความสามารถคนพิการตามโครงการสัมมนา ‘ผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายควบคุมการขอทาน’

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ดร. แดเนียล เคอร์เทสซ์ (Dr. Daniel Kertesz) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ. …. นำโดย พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ แถลงข่าวในประเด็นการทบทวนร่าง พ.ร.บ. ข้าว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา (H.E. Ms.Raushan Yesbulatova) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจำประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

ณ หอประชุมอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส และคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้อยโอกาส

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก และรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการค้าการลงทุนชายแดน

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์

Read more

ณ จังหวัดเชียงราย คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายสุพันธุ์ มงคลสุธีประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการยกระดับนวัตกรรมอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์

Read more

ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม นางนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ นำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”

วันที่ 24 กุมภาพันธ์

Read more

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ และนายวรพล โสคติยานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์

Read more

” จ่าชาติ”…”เทวดาบนดอย ” เสมียนสัสดี อ.สามเงา จว.ตาก กองทัพภาคที่ 3 เข้าอุทิศตนเพื่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม มอบรางวัล “ จิตอาสาดีเด่น พลังความดีเพื่อแผ่นดิน ” จาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ….เติมพลังให้ทหารหนุ่มช่วยสังคมต่อไป ( มีคลิป )

” จ่าชาติ”…”เทวดาบนด

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายหลี่ อี้ผิง (Mr.Li Yiping) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองประจำนครเซี่ยงไฮ้ และคณะ ในโอกาสเยี่ยมคารวะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์

Read more

นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานสนับสนุนโครงการ “มหกรรมแสดงความสามารถของคนพิการ”

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายกัญจน์ ทัตติยกุล และคณะ ยื่นหนังสือต่อนายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าว

วันที่ 20 กุมภาพันธ์

Read more

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ร่วมกับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “New Gen Say No – คนรุ่นใหม่ไร้ความรุนแรง”

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

ณ จังหวัดสงขลา คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่โดยได้เชิญผู้แทนกรมเจ้าท่า และบริษัทเอกชนเข้าให้ข้อมูลที่ท่าเรืออำเภอเทพา

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องเพิ่มสุข-เพิ่มทรัพย์ โรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดตราด พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น

วันที่ 16 กุมภาพันธ์

Read more

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน เดินทางลงพื้นที่ติดตามประเด็นปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินซึ่งเป็นประเด็นปัญหาในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

Read more

ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล​ กรุงเทพมหานคร พลเรือเอก​ ชุมนุม​ อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

วันที่ 13​ กุมภาพันธ

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ร่วมกับคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำโดย พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา ศึกษาดูงานและรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชนในพื้นที่อำเภอน้ำปาด และอำเภอท่าปลา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ศูนย์บริการ (Call Center) ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า จะมีการประชุม สนช. เป็นพิเศษ เริ่มเวลา 09.00 นาฬิกา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

Read more

ณ บริเวณหน้ารัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือกลุ่มพีมูฟ เพื่อเรียกร้องให้ สนช. ยุติการพิจารรณาร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

Read more

ณ บริเวณหน้ารัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับหนังสือจากขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (ขปส.) หรือกลุ่มพีมูฟ เพื่อเรียกร้องให้ สนช. ยุติการพิจารรณาร่าง พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

Read more

ณ โรงเรียนนาอ้อวิทยา จังหวัดเลย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์

Read more

บริษัท ปตท สำรวจและผลิต ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) กรุงย่างกุ้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการ ร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน )

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมกับจังหวัด ผู้แทนบริษัทอุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายเชค ญัสซิม บิน อับดุลเราะฮ์มาน บิน มุฮัมมัด อาลอับดุลเราะฮ์มาน อัษษานี (H.E. Sheikh Jassim Bin Abdulrahman Bin Mohammed Alabdulrahman Al-Thani)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษในโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองบทบาทหน้าที่และอำนาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถานศึกษา (สภาจำลองสัญจร)

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่องร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดเสวนาเรื่อง ” การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์”

วันที่ 11 กุมภาพันธ์

Read more

ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดบริการสาธารณะในรูปแบบสหการ ระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2562

วันที่ 10 กุมภาพันธ์

Read more

ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ พลเอก โปฎก บุนนาค ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อิหร่าน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์

Read more

ณ จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะ ประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี (Meeting of Women Parliamentarians) ในการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 27 (the 27th Annual Meeting of the Asia-Pacific Parliamentary Forum-APPF 27)

วันที่ 14 มกราคม 256

Read more

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย นำโดย พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร

วันที่ 15 มกราคม 256

Read more

ณ อาคารรัฐสภา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นำคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เวียดนาม

วันที่ 15 มกราคม 256

Read more

ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นำคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย ลงพื้นที่

วันที่ 15 มกราคม 256

Read more

คณะกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางสู่การบริหารจัดการเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ”

วันที่ 15 มกราคม 256

Read more

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งกายชุดไทยเข้าร่วมโครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี : งานอุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์”

วันที่ 10 มกราคม 256

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางนวนันทน์ เนติธนากูล ผู้อำนวยการสำนักงานประธานวุฒิสภา

วันที่ 11 มกราคม 256

Read more

โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลองสัญจร) ครั้งที่ 7/2562

วันที่ 9 มกราคม 2562

Read more

ร่วมเป็นเกียรติและมอบรางวัลแก่เยาวชนที่ชนะการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

วันที่ 8 มกราคม 2562

Read more

นางสุภาพร ถิ่นวัฒนากุล ประธานคณะกรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชน และคณะ ยื่นหนังสือต่อนางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ รองเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 9 มกราคม 2562

Read more

ร้อยเอ็ดนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด /สมนึก บุญศรี/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดนายพีระศักดิ

Read more

คณะอนุกรรมการโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยมยั่งยืน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เปิดอนุสรณ์สถานจ่าแซม ติดตามความคืบหน้าโครงการฯ และพบปะประชาชน

คณะอนุกรรมการโครงการ

Read more

ณ บ้านหัวฝาย ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 7 มกราคม 2562

Read more

ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

(แก้ไข) วันที่ 7 มกร

Read more

ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 7 มกราคม 2562

Read more

ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการเตรียมการดำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

วันที่ 7 มกราคม 2562

Read more

ณ ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะอนุกรรมการ​จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ​แห่งชาติ​พบ​ประชาชน​ตาม​วิถี​ไทยนิยม​ ยั่งยืน

วันที่ 6 มกราคม 2562

Read more

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หน้าอาคารรัฐสภา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบวงสรวงอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวไปบูรณะ ซ่อมแซม

วันที่ 5 มกราคม 2562

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้ารับพรปีใหม่จากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 26 ธันวาคม 25

Read more

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเล

วันที่ 26 ธันวาคม 25

Read more
วันพฤหัสบดี ที่17 เดือนตุลาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS: