วันพฤหัสบดี ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน คศ.2020
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุน “โครงการ SEED แตกหน่อพันธุ์D ไม่มีที่สิ้นสุด”

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายสถิต ลิ่มพงศ์พันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพ ให้การรับรอง นายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ และบุคคล บริเวณอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 20 พฤศจิกายน

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ รองประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 20 พฤศจิกายน

Read more

สว.ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ด้อยโอกาส

สว.ลงพื้นที่จังหวัดส

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง รับหนังสือคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากประชาชน จำนวน 2 กลุ่ม

วันที่ 17 พฤศจิกายน

Read more

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวุฒิสภาของไทย ร่วมประชุมเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอย และหารือแนวทางการจัดการขยะพลาสติก

กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยาก

Read more

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะพูดคุยให้กำลังใจ เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนจิตอาสาและกลุ่มเปาะบาง

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของจังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรมสัมมนา “รัฐสภาไทย มุ่งมั่น ลดเจ็บ ลดตาย บนท้องถนน”

คณะกรรมการบูรณาการกู

Read more

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา ร่วมฟังบรรยายการดำเนินงานด้านการกีฬาและเยี่ยมชมศูนย์ฝึกกีฬา ณ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง กรุงเทพฯ

คณะกรรมาธิการการกีฬา

Read more

คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ร่วมรับฟังความคิดเห็นกับส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของอำเภอบ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย .

คกก.โครงการสมาชิกวุฒ

Read more

นายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของประชาชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more

คกก.โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) ลงพื้นที่และเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านวังหาด อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

คกก.โครงการสมาชิกวุฒ

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายทูมูร์ อามาร์ซานา (H.E. Mr. Tumur Amarsanaa) เอกอัครราชทูตมองโกเลีย

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

ณ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อประชุมหารือประเด็นที่อยู่ในหน้าที่และภารกิจของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

วันที่ 11 พฤศจิกายน

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และนางสาวจิตภัสร์ กฤดากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้แทนรัฐสภาไทยและทูตองค์กรผู้นำสตรีทางการเมืองประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมรับชมพิธีเปิดการประชุมผู้นำสตรีระดับโลก (Reykjavík Global Forum – Women Leaders)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และบุคคล บริเวณอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 10 พฤศจิกายน

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธุ์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย เข้าร่วมประชุมผู้นำสตรีระดับโลก (Reykjavík Global Forum – Women Leader)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ คนที่สอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่  3/2563

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2

Read more

คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามงานวิจัยด้านคนพิการ และเยี่ยมชมต้นแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (โครงการพัฒนาดอยตุง) จังหวัดเชียงราย

คณะอนุกรรมาธิการกิจก

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท โชคนำชัย จำกัด และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2

Read more

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 206 (สมัยวิสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นวันที่สอง

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข

Read more

พลเรือเอก นพดล โชคระดา สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ให้การรับรองนายคิม เชพง (H.E.Mr.Kim Je Bong) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีประจำประเทศไทย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2

Read more

นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพ จัดการประชุมทางไกลกับกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักรฯ-ไทย (APPG)

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2

Read more

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะมนตรีบริหารสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 206 (สมัยวิสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) เป็นวันแรก

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข

Read more

ณ จุดแถลงข่าว ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2

Read more

ณ บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี. ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานอนุกรรมาธิการ ลงพื้นที่ไปยังหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทลื้อบ้านหนองบัว

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาค

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการการลงทุนและเศรษฐกิจฐานราก ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

นายพีระศักดิ์ พอจิตประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยารักษาโรคให้กับประชาชนผู้ประสบภัย

วันที่ 30 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ ร่วมประชุมหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก

วันที่ 28 ตุลาคม 256

Read more

วุฒิสภา ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง จัดสัมมนา เรื่อง “พรรคการเมืองของประชาชน : แนวทางการเสริมสร้างและการพัฒนา

วันที่ 28 ตุลาคม 256

Read more

นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้แทนวางพวงมาลาในนาม “วุฒิสภา” ถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกันใส่เสื้อเหลืองแสดงจุดยืนในการปกป้อง พิทักษ์ เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 22 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมทั้งติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ

วันที่ 21 ตุลาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นางแชสตี เริดส์มูน (H.E. Mrs. Kjersti Rodsmoen) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

วันที่ 20 ตุลาคม 256

Read more

วุฒิสภา เดินหน้าสร้างความเข้าใจเรื่องบทบาท อำนาจ และหน้าที่ ลงพื้นที่นราธิวาส พบปะกลุ่มประชาชนอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

วุฒิสภา เดินหน้าสร้า

Read more

นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สอง และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

นางกอบกุล อาภากร ณอยุธยา รองประธานกรรมการ คนที่สอง และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานของจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์กลุ่มผู้ชุมนุมและมาตรการรักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่ และบุคคล ทั้งอาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ “ตามรอยพระยุคลบาท” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 1) รุ่นที่ 1/63

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read more

นายทรงเดช เสมอคำ นายชาญวิทย์ ผลชีวิน และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี สมาชิกวุฒิสภา ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตสำนึก “รักเมืองไทย”

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read more

หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปาฐกถาพิเศษ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด”

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ประธานคณะกรรมธิการ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการโครงการห้องเรียนกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

วันที่ 15 ตุลาคม 256

Read more

นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภาและกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ในฐานะสมาชิกคณะกรรมาธิการเตรียมการจัดการประชุมรัฐสภาโลก ครั้งที่ 5

วันที่ 14 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

นายออน กาจกระโทก สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา เดินทางไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนซะซอม และโรงเรียนบ้านตามุย

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read more

ณ บริเวณริมฝั่งแม่น้ำพุง บ้านโพนบก ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 8 ตุลาคม 2563

Read more

ณ โรงแรมสมายล์ ล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการของวุฒิสภาร่วมกับมูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม จัดโครงการ Seed Project

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนของโรงเรียนบ้านโคกสว่าง

วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Read more

นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมการธิการ เดินทางไปเยี่ยมเยียนและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

Read more

นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

วันที่ 6 ตุลาคม 2563

Read more

นายออน กาจกระโทก เลขานุการคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านบ่อหลวง และโรงเรียนบ้านทดเจริญ เพื่อเยี่ยมเยียนและติดตามการเฝ้าระวังในสถานการณ์โรคโควิด-19

วันที่ 5 ตุลาคม 2563

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางลงพื้นที่ศึกษาดูงานเพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

วันที่ 4 ตุลาคม 2563

Read more

นายกษิดิศ อาชวคุณ สมาชิกวุฒิสภา ร่วมกับนายมุสตอฟา โตะแปเราะ ชุมชนตลาดเก่ายะลา-กองทุนโตะแปเราะ-บุญทวี มอบรถกู้ชีพ กู้ภัยให้ประชาชนผู้เสียสละ มีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคม

วันที่ 3 ตุลาคม 2563

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

วันที่ 2 ตุลาคม 2563

Read more

วุฒิสภาลงพื้นที่มอบเตาเผาถ่านถังน้ำมัน 200 ลิตร เสริมสร้างอาชีพในครัวเรือน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จากพิษโควิด-19

วุฒิสภาลงพื้นที่มอบเ

Read more

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ นำคณะเข้ากราบพระโกศัยเจติยารักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ และกราบสักการะพระธาตุช่อแฮ เพื่อความเป็นสิริมงคล

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนางสุจิตรา ทุไร (H.E. Ms. Suchitra Durai) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย

วันที่ 1 ตุลาคม 2563

Read more

พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ พบปะและหารือข้อราชการกับนายบ็อกดัน บาเดีย (H.E. Mr. Bogdan Badea) เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย

วันที่ 30 กันยายน 25

Read more

วุฒิสภา จัดสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนภารกิจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปี 2564”

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมการ ศึกษาดูงานและร่วมประชุมรับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา ในเส้นทางสบเมย – อำเภอท่าสองยาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา ร่วมกับ คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน จัดสัมมนา เรื่อง “SMEs เดินหน้าสู้วิกฤตโควิด-19 : หมดมาตรการพักชำระหนี้ยังมีทางรอด”

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

พลเอก ธีรเดช มีเพียร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภา ไทย-ลาว เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานการแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน “โขงบ่กั้น โควิดบ่ใกล้ 70 ปี ไทย – ลาว ฮักแพง แบ่งปัน และมั่นคง”

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ร่วมกับสมาคมนักบินไทย จัดสัมมนา เรื่อง “อนาคตของอุตสาหกรรมการบินของชาติ : วิกฤติ จุดเปลี่ยน และโอกาส”

วันที่ 30 กันยายน 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานโครงสร้างระบบการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณในกิจกรรมสนับสนุนฯ ประจำปี พ.ศ. 2563

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ได้ติดตามการดำเนินกิจกรรมของตัวแทนพรรคพลังประชารัฐประจำจังหวัดเชียงราย ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงาน

วันที่ 29 กันยายน 25

Read more

นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และนายสมชาย เสียงหลาย สมาชิกวุฒิสภา ให้เกียรติเป็นวิทยากรอภิปรายในการสัมมนาเครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

กมธ.การศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตฯ วุฒิสภา ดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนครปฐม

กมธ.การศึกษาตรวจสอบเ

Read more

คณะกรรมาธิการการแรงงาน วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “กฎกติกามวยไทยเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กทำงาน”

วันที่ 28 กันยายน 25

Read more

นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานของจังหวัดสงขลา และหน่วยงานองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญระดับพื้นที่

วันที่ 27 กันยายน 25

Read more

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง และการผลิตข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร

ส.ว. ลงพื้นที่จังหวั

Read more

ณ ชุมชนหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโปร่ง ม.1 ต.บ้านหวาย อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 26 กันยายน 25

Read more

ณ โรงแรม LA VRLA เขาหลัก จังหวัดพังงา คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา จัดสัมมนา “เรื่อง แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Sports Tourism”

วันที่ 26 กันยายน 25

Read more