วันศุกร์ ที่ 13 เดือนธันวาคม คศ.2019
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

เกียกกาย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นำคณะสมาชิกวุฒิสภา วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “วุฒิสภา”

วันที่ 10 ธันวาคม 25

Read more

ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง สมาชิกวุฒิสภาที่เป็นเวรผลัดเฝ้า ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

วันที่ 5 ธันวาคม 256

Read more

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

วันที่ 1 ธันวาคม 256

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการฯ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะ

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา นำโดย พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจร

วันที่ 28 พฤศจิกายน

Read more

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) ในฐานะหัวหน้าคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรภาคสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤ

Read more

คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครองนำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ

25 พฤศจิกายน วันมหาธ

Read more

นายสมชาย หาญหิรัญ เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับ Industry 4.0 เพื่อเยี่ยมชมโรงงานผลิตถุงพลาสติกและแผ่นพลาสติก เพื่อเป็นต้นแบบในเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน ( Circular Economy)

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา พบประชาชนบ้านนาป่าแปก บ้านรักไทย และบ้านห้วยมะเขือส้มเพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านต่างๆ

วันที่ 15 พฤศจิกายน

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยาการร่วมกับ นายนิกร จำนง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บรรยายในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา”

วันที่ 16 พฤศจิกายน

Read more

นายคำนูณ สิทธิสมาน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) แถลงถึงการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ และหอสมุดสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กรุงเทพฯ คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาร่วมกับสถาบันขงจื่อ มหาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาจีนสำหรับสมาชิกวุฒิสภา”

วันที่ 13 พฤศจิกายน

Read more

จุดแถลงข่าวสื่อมวลชน อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

วันที่ 12 พฤศจิกายน

Read more

พลเอก วิชิต ยาทิพย์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา พร้อมด้วยนางประภาศรี สุฉันทบุตร และนายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองเอกราช 66 ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พ

Read more

นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการและคณะทำงานจัดทำหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน เดินทางศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันแบบครบวงจร

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง นายสมชาย หาญหิรัญ รองประธานกรรมการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิก

Read more

คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการศึกษาในคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง (หัวหน้าคณะเดินทาง) พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางไปยังศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมไม้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แพร่

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิก

Read more

พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกำกับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป ซึ่งมี นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล ประธานคณะอนุกรรมาธิการ เดินทางไปศึกษาดูงาน

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2

Read more

พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง นายกล้านรงค์ จันทิก ที่ปรึกษาคณะกรรมการ พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดแพร่ โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ให้การต้อนรับ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศ

Read more

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา นำโดย พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

ณ สำนักงานโครงการฯ สถานที่กำจัดมูลฝอยของเทศบาลเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิก

Read more

คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภาและประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-อินเดีย พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Shri Narendra Modi นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิก

Read more

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา และนายวุฒิพันธ์ วิชัยรัตน์ รองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง วุฒิสภา นำคณะกรรมาธิการเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “national Agenda : Thailand Competitiveness in the Rankings”

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม นำคณะกรรมาธิการ ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมาธิการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิก

Read more

คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ศึกษาดูงานนิทรรศการ เรื่อง “จิ๋นซีฮ่องเต้ : จักรพรรดิองค์แรกของแผ่นดินจีนกับกองทัพทหารดินเผา”

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมรับประทานอาหารกับนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 31 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำคณะสมาชิกวุฒิสภา พบเยาวชนเพื่อรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และอำนาจของวุฒิสภา ความเข้าใจด้านรัฐธรรมนูญและกฎหมายการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุ

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายมูฮัมหมัด ฟารุกข่าน (H.E. Mr. Muhammad Faruk Khan) ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศรัฐสภาสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันอังคารที่ 29 ตุลา

Read more

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย เดินทางศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ คปภ.

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง นายเควิน ฉ็อก (H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย

วันอังคารที่ 29 ตุลา

Read more

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ​

วันที่ 29 ตุลาคม 256

Read more

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-ออสเตรเลีย นำคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-ออสเตรเลีย รวม 4 คน

วันจันทร์ที่ 28 ตุลา

Read more

ณ ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเหนือ หมู่ที่ 15 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาค

Read more

ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาค

Read more

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14.45 นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุ

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง คณะสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางรถไฟ

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วยพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 ตุลาคม 256

Read more

คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเรื่อง การผลิตพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชน

วันที่ 22 ตุลาคม 256

Read more

พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล

วันที่ 19 ตุลาคม 256

Read more

พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ร่วมประชุมหารือกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา กลุ่มผู้ว่าราชการจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา พร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง คณะสมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายพระราชกุศล

วันที่ 18 ตุลาคม 256

Read more

ณ ที่ทำการจุดสกัดโล่ใหญ่ อุทยานแห่งชาติตาดโตน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 17 ตุลาคม 256

Read more

ณ โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำสะพุง ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ ศาลาวัดศรีชมพู บ้านห้วยหว้า ตำบลหนองแวง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม หมายเลข 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายปฏิรูปป่าไม้ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 16 ตุลาคม 256

Read more

ณ Hall3/0 (Ground floor), Sava Centre กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ กรุงเบลเกรด สาธารณรัฐเซอร์เบีย นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าผู้แทนสมาชิกรัฐสภาไทยพร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 141

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ ท้องสนามหลวง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ วัดธรรมาภิรตาราม (สะพานสูง) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคู คลอง ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

ณ ท้องสนามหลวง พิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 256

Read more

รองผู้ว่าราชการ นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง ได้ให้การต้อนรับ คณะสมาชิกวุฒิสภา นำทีมโดยพลอากาศเอก อดิศักดิ์.กลั่นเสนาะ สมาชิกวุฒิสภา ในการเดินทางมาครั้งนี้

วันศุกร์ที่ 13 กันยา

Read more

ณ องค์การบริหารส่วนหวัดเชียงราย พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 12 กันยายน 25

Read more

ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน และประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

ณ ห้องรับรอง ชั้น 25 อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรอง Hon. Ms. G.K.R. Ayu Koes Indriyah ประธานคณะกรรมาธิการความร่วมมือด้านรัฐสภา สภาผู้แทนระดับภูมิภาค (DPD) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

วันที่ 11 กันยายน 25

Read more

ณ จังหวัดร้อยเอ็ด นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ภูครองหินและนาวสาวภัทรา วรามิตร สมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ “วุฒิสภารวมใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม”

วันที่ 7 กันยายน 256

Read more

ณ สถาบันพระปกเกล้า นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรม และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “หลักสูตรวุฒิบัตรผู้ช่วยและผู้ปฏิบัติงานของสมาชิกรัฐสภา”

วันที่ 8 กันยายน 256

Read more

ณ บึงคำอ้อ บ้านทานตะวัน ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ วัดโพธิ์ชัย บ้านขัวก่าย ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ สมาชิกวุฒิสภา และนายคณิศร ขุริรัง อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติหนองบัวลำภู(สปช.) และคณะ

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ทันตแพทย์อนุศักดิ์ คงมาลัย สมาชิกวุฒิสภา บรรยายหัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจ เดินไปปั่นไป ใส่ใจสุขภาพเพื่อภูเก็ต” ในโครงการ”เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

วันที่ 5 กันยายน 256

Read more

คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เดินทางลงพื้นที่ จุดที่ 4

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพฯ วุฒิสภาเป็นเจ้าภาพร่วมกับสภาผู้แทนราษฎรในการสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง หัวหน้าคณะเดินทาง ในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

จ.สกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) นำโดย พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดเชียงเพ็ง (วัดบ้าน) ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร วุฒิสภา โดยคณะกรรมการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง)

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

“ยุทธศาสตร์ชาติและทิศทางการพัฒนาประเทศ” ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร (รุ่นพิเศษ)” ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรุงเทพฯ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา

วันศุกร์ที่ 6 กันยาย

Read more

ณ โรงแรมฟอร์จูนนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะสมาชิกวุฒิสภา ตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

วันที่ 6 กันยายน 256

Read more

ณ วัดบ้านใหม่เจริญศิลป์ เทศบาลตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนบน)

วันพฤหัสบดีที่ 5 กัน

Read more

มอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือ แก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กัน

Read more

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 80 พรรษา พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น คณะสมาชิกวุฒิสภา นำโดย นายสุชัย บุตรสาระ และนายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ เป็นตัวแทนสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพายุโพดุล

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนบน)

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 27 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการวิชาการของวุฒิสภา โดยนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการฯ ได้จัดสัมมนา เรื่อง “การจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยข้อมูลบนโลกออนไลน์”

วันที่ 4 กันยายน 256

Read more

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-บราซิล นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจำลองเพื่อการเรียนรู้ระบบงานรัฐสภา ประจำปี 2562

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2562 วุฒิสภา โดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ตอนล่าง) ลงพื้นที่มอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือ

ระหว่างวันที่ 5 &#82

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร นายตวง อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ได้เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ถอดบทเรียนการเผยแพร่ประชาธิปไตยสไตล์เยาวชน”

วันที่ 3 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับมูลนิธิคอนราดอาเดนาวร์ จัดการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริวเวอร์ กรุงเทพฯ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาจัดการแข่งขันโต้วาทีระดับมัธยมศึกษา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองการปกครอง

วันที่ 2 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เยาวชนกับการเรียนรู้ประชาธิปไตย”

วันที่ 1 กันยายน 256

Read more

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าไร่ จังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องรับรอง อาคาร VIP ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เดินทางมาส่งและอำนวยความสะดวกแก่ DATOMOHAMAD AFIFF MD YUSOF ประธานสภาผู้แทนราษฎรมาเลเซีย

วันที่ 30 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมแชงกรี-ลา ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

วันที่ 29 สิงหาคม 25

Read more

ณ ห้อง Meeting Room B โรงแรมแชงกรี-ลา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมา พร้อมด้วยคณะกรรมการ

วันที่ 27 สิงหาคม 25

Read more

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง Mr. Tan Chuan-Jin ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

วันที่ 25 สิงหาคม 25

Read more

ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ: Addressing the Health Impacts of Climate Change ในการประชุมเต็มคณะของ The Asia-Pacific Parliamentarian Forum on Global Health ครั้งที่ 5

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ พลเอกวรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย-แปซิฟิก ว่าด้วยสาธารณสุขโลก ครั้งที่ 5

วันที่ 20 สิงหาคม 25

Read more

กิจกรรมปลูกต้นกล้าแห่งความดี “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ อาคารสุขประพฤติ ถนนประชาชื่น กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นำคณะสมาชิกวุฒิสภา บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และประชาชนจิตอาสา

วันที่ 9 สิงหาคม 256

Read more

ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “บทบาทนักเรียนในฐานะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

วันที่ 7 สิงหาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม (นครราษฎร์ประสิทธิ์) จังหวัดนครปฐม นายธานี อ่อนละเอียด สมาชิกวุฒิสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “การเมืองการปกครองและวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย”

วันที่ 6 สิงหาคม 256

Read more

ณ ห้างเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานสมาร์ทมันนี่ (Smart Money) ซึ่งเครือสื่อสิ่งพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ

วันที่ 2 สิงหาคม 256

Read more

ในพระบรมมหาราชวัง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาพร้อมด้วย พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read more

ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

วันที่ 3 มิถุนายน 25

Read more

ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพฯ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “ประชาธิปไตยกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม”

วันที่ 27 พฤษภาคม 25

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 256

Read more

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ และประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี พร้อมด้วยพลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษาและรองประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาดูงานด้านการดูแลและการฝึกอบรมวิชาชีพให้กับสตรีและครอบครัว

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ติดตามผลการปฏิบัติงานในการดำเนินการปกป้องคุ้มครองสัตว์”

วันที่ 2 พฤษภาคม 256

Read more

ณ ห้องรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ชั้น 21 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าอวยพร

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ บริเวณดาดฟ้า อาคารสุขประพฤติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพพลานามัย ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ส่วนราชการ

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงาน

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าอวยพรนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

วันที่ 1 พฤษภาคม 256

Read more

ระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562 ณ เมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ทำหน้าที่ประธานการประชุม และนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจยกร่างแนวทางการผูกสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 27-28

Read more

ณ ลานอารีน่า ค่ายย่อย 3 กลมเกลียว ค่ายหัตถวุฒิ แคมป์ ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ชุมนุมผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองปากช่อง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับสหการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ท่าอากาศยานกระบี่ จังหวัดกระบี่ คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของท่าอากาศยานกระบี่

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ห้อง 2304 ชั้น 23 อาคารสุขประพฤติ คณะกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการเกษตรสมัยใหม่และกฎหมายท้องถิ่น”

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ พระบรมราชานุสรณ์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบหมายให้ พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนนำข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา วางพวงมาลา

วันที่ 25 เมษายน 256

Read more

ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วย นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 21 เมษายน 256

Read more

ณ อาคารรัฐสภาเกาหลี คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายธำรง ทัศนาญชลี ในฐานะประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout Parliamentary Union – WSPU) และประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย

วันที่ 18 เมษายน 256

Read more

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะฯ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

วันที่ 7 เมษายน 2562

Read more

ณ ห้อง Salwa 2 Sheraton Convention Centre กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติฯ ได้เข้าร่วมการอภิปรายเป็นคณะ (Panel discussion)

วันที่ 9 เมษายน 2562

Read more

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ 140

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ณ ศูนย์การประชุม Sheraton Convention Center กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ณ ห้อง Salwa 1 ศูนย์ประชุมเชอราตัน กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาสตรี

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติมอบหมายให้ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 6 เมษายน 2562

Read more

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบการก่อตั้ง 39 ปี หนังสือพิมพ์แนวหน้า

วันที่ 22 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องอาหาร Glasshouse บ้านปาร์คนายเลิศ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองกรรมาธิการ อดีตกรรมาธิการ

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงผลการประชุม วิป สนช.ว่า มีการพิจารณากำหนดวันประชุม สนช.

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ และ ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะคณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในกิจกรรมการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมการเพื่อจัดตั้งเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนนในประเทศสมาชิกอาเซียน

วันที่ 19 มีนาคม 256

Read more

ดร. จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองเด็กจากการกระทำทารุณกรรมทางเพศในธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 2

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นางสาวเอวาลีน เมอร์ฟี (Ms. Evelyn Murphy) นักวิชาการองค์การอนามัยโลก

วันที่ 18 มีนาคม 256

Read more

ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด คุณกรรณิกา ไชยพฤกษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลอุ่มเม้า เป็นผู้วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 5 เนื่องใน”วันท้องถิ่นไทย”

เช้าวันนี้(18 มี.ค.)

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการ WE CARE ABOUT YOU

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

ณ บริเวณรัฐสภา ดุสิต กรุงเทพฯ คณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์และปฏิบัติการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันที่ 14 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม ทรัสตีชิพเคาน์ซิล สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ 63

วันที่ 13 มีนาคม 256

Read more

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคู่ขนาน (side events) ของการประชุมรัฐสภา

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖

Read more

ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 นายเจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงถึงการประชุม สนช. ว่า ในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

ณ จังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมาธิการชุมชนเมือง ในคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มีนาคม 256

Read more

ณ อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน คณะกรรมาธิการการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายกล้านรงค์ จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการ เข้าประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ 11 มีนาคม 256

Read more

ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยพลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ และ พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่พบปะประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 300 คน

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

ณ หอประชุมอำเภอโพนทะเล ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาการขอขยายเวลาส่งน้ำ

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

ณ บึงสีไฟ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดพิจิตร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

ณ เมืองกุ้ยหลิน มณฑลกว่างซี สาธารณรัฐประชาชนจีน คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี

วันที่ 8 มีนาคม 2562

Read more

ณ ที่ว่าการอำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พบปะประชาชน ประกอบด้วย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่

วันที่ 9 มีนาคม 2562

Read more

ณ แขวงการทางจังหวัดอุตรดิตถ์ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง อุโมงค์ทางลอดวังสีสูบ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 9 มีนาคม 2562

Read more

ณ ห้องหมายเลข 1 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 1 คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดฉะเชิงเทรา (เขต 10)

วันที่ 8 มีนาคม 2562

Read more

ณ ห้องอาหาร Char ชั้น 25 โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่ นายลี อุก ฮอน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

วันที่ 7 มีนาคม 2562

Read more

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – หัวหิน

วันที่ 7 มีนาคม 2562

Read more

ณ สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-รัสเซีย พร้อมด้วยนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ เลขานุการ และพลโท จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมการบริหาร เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 6 มีน

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรองนายเยฟกินี โทมิคิน (H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย ประจำประเทศไทย

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องอาหารสมาชิกรัฐสภา ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 1 คณะกรรมการจัดมหกรรมผู้แสดงความสามารถ ณ รัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดนิทรรศการและการแสดงของผู้แสดงความสามารถคนพิการตามโครงการสัมมนา ‘ผู้แสดงความสามารถตามกฎหมายควบคุมการขอทาน’

วันที่ 27 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ดร. แดเนียล เคอร์เทสซ์ (Dr. Daniel Kertesz) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more

ณ ห้อง 302 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้าว พ.ศ. …. นำโดย พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธาน คณะกรรมาธิการวิสามัญ แถลงข่าวในประเด็นการทบทวนร่าง พ.ร.บ. ข้าว

วันที่ 25 กุมภาพันธ์

Read more